Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115650
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Telišauskaitė, Kristė
Title: Šokio ugdymo turinio ypatumai pradinėse klasėse
Other Title: Dance curriculum characteristics in primary classes
Extent: 58 p.
Date: 4-Jun-2012
Keywords: šokio pamokos ypatumai;meninis ugdymas;pradinis ugdymas;characteristics of a dance lesson;art education;primary education
Abstract: Šiame darbe nagrinėjami šokio ugdymo turinio ypatumai pradinėse klasėse. Siekiant padėti mokytojams organizuojant ugdymo procesą bei siekiant užtikrinti gerą mokymo kokybę, nuolat yra leidžiami įvairūs švietimo dokumentai, kuriuose yra pateikiamos rekomendacijos, kaip organizuoti pamoką ir visą ugdymo procesą. Tačiau kyla klausimų, ar mokytojai naudojasi šiomis rekomendacijomis, ar keičia ugdymo proceso organizavimą atsižvelgdami į naujus siekius, ar naudoja tinkamus mokymo ir vertinimo metodus, ar yra pakankamai pasiruošę įgyvendinti pradinio ugdymo šokio pamokos tikslus. Tyrimo objektas - šokio ugdymo turinys pradiniame ugdyme. Tyrimo tikslas – atskleisti šokio ugdymo turinio ypatumus pradinėse klasėse. Literatūros analizė šia tema atskleidė, jog pradiniame meniniame ugdyme svarbiausia sudaryti sąlygas mokinių savarankiškumui, kūrybiškumui ugdyti. Šokio pamokoje neturėtų būti skiriama per daug dėmesio žingsnelių bei technikos tobulinimui, kad mokiniai netaptų tik mokytojų mėgdžiotojais. Daugelis autorių teigia, jog, organizuojant šokio pamokas mokykloje, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik mokiniui, bet ir mokytojui, nes nuo jo priklauso, ar bus ugdoma visapusiška asmenybė. Todėl mokytojas turėtų būtų šiuolaikiškas, nebijotų naujovių, ugdytų ir mokinių, ir savo kompetencijas. Siekiant atskleisti šokio pamokos ypatumus pradinėse klasėse buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Taikant interviu metodą, apklausti 5 įvairios kvalifikacijos ir skirtingą darbo patirtį turintys šokio mokytojai bei atsitiktiniu būdu pasirinkti 48 mokiniai. Taip pat buvo vykdytas 3 šokio mokytojų iš skirtingų X rajono mokyklų šokio pamokų stebėjimas. Siekta atskleisti mokytojų darbo metodus. Tyrimo duomenys parodė, kad beveik visi mokytojai didelį dėmesį skiria mokinių kūrybiškumui, savarankiškumui, vertina jų pastangas, kūrybinius ieškojimus. Mokiniai taip pat teigiamai vertina mokytojų skiriamas kūrybines, improvizacinio tipo užduotis, kurių metu jie gali atsiskleisti, išsiskirti iš kitų, parodyti save, savarankiškai kurti. Beveik visų mokytojų atsakymai į pateiktus klausimus ir jų darbo metodai sutapo. Todėl galima teigti, jog mano tiriami šokio mokytojai naudojasi Pradinio ugdymo bendrosiose programose teikiamomis rekomendacijomis ugdant visapusišką asmenybę.
This work analyzes the characteristics of the dance curriculum in primary classes. To assist teachers in organizing the educational process and to ensure good quality of teaching, various educational documents containing recommendations on how to organize the lesson and the educational process are regularly published. But the question is whether teachers use these guidelines, if they change the organization of the educational process with regard to new goals, if they use appropriate teaching and assessment methods, whether they are sufficiently prepared to implement the objectives of the dance lessons in primary education. The object of the survey is a dance curriculum in primary education. The aim is to establish the peculiarities of dance curriculum in primary classes. The analysis of literature on this topic revealed that in primary education the most important is to make conditions for development pupils’ independence and creativity. In a dance lesson should not be given too much attention to the improvement of technique and steps that pupils would not become teachers’ imitators. Many authors state that organizing a dance school, a special attention should be given not only to a pupil but a teacher as well, because he/she determines whether a thorough personality will be trained. Therefore, a teacher should be modern, not afraid of innovation, and educate pupils and their competencies. In order to reveal the characteristics of a dance lesson in primary classes there was chosen a qualitative study. Applying interview method, there were interviewed five dance teachers having different qualifications and work experience, as well randomly selected 48 pupils. It has also been carried supervision of dance lessons of three dance teachers from different district schools. The aim was to reveal the teacher's work methods. The study showed that almost all teachers focus on the students' creativity, autonomy, evaluate their efforts, creative explorations. Pupils also welcome teachers on creative, improvisational type of task in which they can reveal, stand out from others, show off themselves, create independently. Almost all teachers’ responses to the questions and their working methods were the same. Therefore, we can say that the supervised dance teachers use recommendation of Primary Education Programs in developing a full personality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115650
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 1, 2021

Download(s)

29
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.