Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115614
Type of publication: master thesis
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Valatkevičius, Andrius
Title: 11 – 13 metų ledo ritulininkų bendrasis ir specialusis fizinis rengimas
Other Title: 11 - 13 years of ice hockey general and special physical training
Extent: 43 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: ledo ritulininkai;bendras parengtumas;specialus parengtumas;tyrimo rezultatai;ice hockey;general fitness;special qualification;the study results
Abstract: Darbe atlikta Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos ledo ritulio komandos metinio treniruočių ciklo rodiklių kaitos nustatymas atskiruose tyrimo etapuose. Išanalizuoti bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo rodiklių kitimai tarp atskirų tyrimo etapų. Aktualumas: Šių dienų sporte dideli sportiniai rezultatai yra pasiekiami gana jauname amžiuje, todėl treneriai priversti gerinti atranką, ieškoti gabių vaikų judamajai veiklai. Vienas iš svarbiausių uždavinių yra moksliškai ištirti ir pagrįsti jaunųjų sportininkų rengimo priemonių ir metodų panaudojimo efektyvumą, pritaikyti juos praktinėje veikloje. Didelių sportinių rezultatų galima pasiekti ne tik kryptingai vykdant atranką, ugdant fizines ypatybes bei mokant technikos veiksmų atlikimo, bet ir žinant kiekvieno iš šių sportininkų rengimo komponentų svarbą ir priklausomybę vieno nuo kito įvairiais jaunojo sportininko rengimo laikotarpiais (Skurvydas, 1989; Girdauskas, 2000). Tyrimo pagrindinis tikslas - ištirti 11 - 13 metų ledo ritulininkų bendrojo ir specialiojo parengtumo fizinio rengimo aspektus. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti 11 - 13 metų ledo ritulininkų bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo rodiklius atskiruose tyrimo etapuose. 2. Išanalizuoti bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo rodiklių kaitą tarp atskirų tyrimo etapų. Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių analizė. 2. Ilgalaikis vienos alternatyvos tyrimas 2009 – 2010 metais, kuriame dalyvavo 11 – 13 metų vaikai (n=14 ). 3. Testavimas. 4. Matematinė statistika. Tyrimo metu gauti rezultatai rodo jaunųjų sportininkų bendrojo ir specialiojo fizinio parengtumo gerėjimą. Tačiau matome, kad ne visos fizinės ypatybės vienodai gerėjo. Bendrajame fiziniame parengtume pagerėjo staigioji jėga (šuolis į tolį mojant rankomis) rezultatų skirtumas tarp I - III testavimų nuo 180,1cm iki 188,2cm - (p<0,001). Taip pat ženkliai pagerėjo jėgos (prisitraukimų prie skersinio rezultatai) nuo 8,3 iki 8,7 karto. Mažiausiai pagerėjo jėgos greitumo fizinės ypatybės (20 m bėgimas iš vietos) nuo 3,83 iki 3,71 s. Taip pat nevienodai gerėjo ir specialaus parengtumo rezultatai. Ženkliausią gerėjimą stebime, greitumo (20m čiuožimas įsibėgėjus) teste kur rezultatai tarp I - III testavimų pagerėjo nuo 2,88 iki 2,69 s. Mažesnis pagerėjimas stebimas jėgos greitumo rezultatų: (20m čiuožimas iš vietos) nuo 3,71 iki 3,56s.
The work done Elektrėnų local sports school hockey team's annual training cycle variables change by a single stage. To analyze the general and special physical fitness indicators of variability between different stages of the investigation. Relevance: These days, a modern sports results are achieved relatively early age, and forced coaches to improve the selection, look for talented children moving activities. One of the most important tasks is to scientifically examine and validate the young athletes' training tools and methods for cost effectiveness, adapt them to practice. Large sports results can be achieved not only through purposeful selection of the physical features of fostering and training of technical operational performance, but also knowledge of each of these components in the preparation of athletes and the importance of interdependence in different periods of the young athlete's training (Skurvydas, 1989; Girdauskas, 2000). The study main goal - to explore 11-13 year-old ice hockey general and special physical training issues. Tasks: 1. Set 11 - 13 years of ice hockey general and special physical fitness test performance of individual stages. 2. To analyze the general and special physical fitness indicators of change between different stages of the investigation. Test methods: 1. Literature analysis. 2. The long-term alternative to a survey 2009 - 2010 year, which was attended by children from 11 to 13 years (n = 14). 3. Testing. 4. Mathematical Statistics. The study results show the young athletes of the general and special physical fitness improvement. However, we see that not all the same physical properties improvement. The general physical fitness has improved emergency power (long jump Waving hands), the difference between the results I, - III testing of 180,1 cm and 188,2 cm - (p <0,001). It is also a significant improvement in strength (to pull the cross results) from 8,3 to 8,7 times. Least improved strength speed physical properties (20 m run of the place), from 3,83 to 3,71 s. It is also equally improved fitness and specific results. The most significant improvement in the track, speed (20m cruising speed skating), where test results between I - III testing has improved from 2,88 to 2,69 s. Less improvement in speed performance monitoring force (20m from the local skating), from 3,71 to 3,56 s.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115614
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.