Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115581
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČečet, Tatjana-
dc.contributor.authorGriciutė, Aniceta-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:09:26Z-
dc.date.available2020-12-22T14:09:26Z-
dc.date.issued2012-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115581-
dc.description.abstractДанная работа на соискание степени магистра написана на тему «Социокультурный аспект обучения русскому языку в литовской школе (на материале учебников «Шаг за шагом» и «В добрый путь!»)». Объектом исследования является социокультурный компонент в трех аспектах - текст, изобразительное искусство и предметная наглядность, отраженный в школьных учебниках «Шаг за шагом» и «В добрый путь!». В основу исследования положена концепция соизучения языка и культуры, разработанная Е. И. Пассовым. В работе выдвигается несколько целей, главная из которых - рассмотреть роль социокультурного компонента в процессе обучения РКИ в литовской школе на разных этапах обучения (начальном, среднем, продвинутом). В процессе работы был выявлен лингвострановедческий потенциал содержания обучения в рамках социокультурного аспекта на разных этапах обучения, а также рассмотрено соотношение русской и литовской культур на основе материалов, представленных в учебниках. Анализ показал, что школьные учебники по русскому языку отвечают современным требованиям и включают социокультурный компонент. Однако в ряде случаев этот компонент может быть расширен и дополнен.ru
dc.description.abstractThe topic of this Master’s degree paper is “The Sociocultural Aspect of Learning the Russian Language in a Lithuanian School (Based on “Step by Step” and “Good Luck!” Textbooks)”. The research object is the sociocultural component in terms of three aspects – text, art and objective visualization as reflected in “Step by Step” and “Good Luck” school textbooks. The research is based on the concept of joint learning of the language and culture developed by E.I. Passov. The paper aims at several objectives, the main of which is to examine the role of the sociocultural component in the process of learning Russian as a foreign language in a Lithuanian school at different stages of learning (elementary, intermediate, advanced). In the course of work, the linguistic and country-specific potential of the learning scope was identified in terms of the sociocultural aspect at different stages of learning as well as the correlation of Russian and Lithuanian cultures was examined based on the material presented in the textbooks. The analysis showed that school textbooks for teaching the Russian language comply with modern requirements and include the sociocultural component. However, in some cases, this component can be expanded and supplemented.en
dc.description.abstractDarbo tema - „Sociokultūrinis rusų kalbos mokymosi lietuviškoje mokykloje aspektas (remiantis mokykliniais vadovėliais \"Šag za šagom\" ir \"V dobryj put!\"). Šio darbo tyrimo objektas yra sociokultūrinis komponentas trijuose aspektuose, t. y. tekstas, vaizduojamasis menas ir vaizdinės priemonės, kurie naudojami mokykliniuose vadovėliuose \"Šag za šagom\" ir \"V dobryj put!\". Tyrimas remiasi J. I. Pasovo sukurta kalbos ir kultūros mokymosi koncepcijа. Darbe iškelti keli tikslai, kurių pagrindinis – apžvelgti sociokultūrinio komponento vaidmenį rusų kalbos, kaip užsienio kalbos, mokymosi lietuvių mokyklos procese, įvairiuose mokymo etapuose (pradiniame, viduriniajame ir pažangiajame). Tyrimo metu buvo išskirtas lingvistinės šalityros mokymo potencialas sociokultūrinio aspekto srityje visuose mokymo etapuose, taip pat, pagal vadovėliuose pateiktą medžiagą, buvo aptartas ryšys tarp rusų ir lietuvių kalbos kultūrų. Analizė parodė, kad rusų kalbos mokykliniai vadovėliai atitinka šiuolaikinius reikalavimus ir juose yra naudojamas sociokultūrinis komponentas. Kai kuriais atvejais šį komponentą galima plėsti ir pildyti, pavyzdžiui, tekstai (rusų liaudies pasakos) gali būti dažniau įtraukti į pradinį mokymo etapą (į vadovėlius \"Šag za šagom\" 6 ir 7 klasei). Viduriniajame ir pažangiajame mokymosi etape matome akivaizdų dalykinių (CV, dalykinis laiškas, pareiškimas ir kt.) ir epistolinių (telegrama, rekomendacija, dalykinis susirašinėjimas ir kt.) tekstų trūkumą, kurių nebuvimas gali atsiliepti tolimesniam užsienio kalbos (rusų kalbos) žinojimui ir pritaikymui realiame gyvenime. Magistro darbo išvados gali būti aktualios užsienio kalbos mokyklinių vadovėlių autoriams, taip pat mokytojams, kurie planuoja rusų kalbos pamokas remdamiesi skirtingų vadovėlių medžiaga.lt
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent96 p.-
dc.language.isoru-
dc.subjectcоциокультурный компонентru
dc.subjectтекстru
dc.subjectизобразительное искусство и предметная наглядностьru
dc.subjectЕ. И. Пассовru
dc.subjectязык и культураru
dc.subjectsociocultural componenten
dc.subjecttexten
dc.subjectart and objective visualizationen
dc.subjectE.I. Passoven
dc.subjectthe language and cultureen
dc.subjectsociokultūrinis komponentaslt
dc.subjecttekstaslt
dc.subjectvaizduojamasis menas ir vaizdinės priemonėslt
dc.subjectJ. I. Pasovlt
dc.subjectkalba ir kultūralt
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleСоциокультурный аспект обучения русскому языку в литовской школе (на материале учебников «Шаг за шагом» и «В добрый путь!»)ru
dc.title.alternativeThe sociocultural aspect of learning the Russian language in a Lithuanian school (based on “Step by Step” and “Good Luck!” textbooks)en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.