Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115574
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Račkauskaitė, Gabrielė
Title: Sportinių šokių komandinio mokymo(si) iššūkiai
Other Title: The challenges of team learning in dancesport
Extent: 62 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: sportiniai šokiai;komanda;iššūkiai;mokymas;dancesport;formation team;challenges;learning;teamwork
Abstract: Magistro baigiamojo drbo tikslas yra išanalizuoti sportinių šokių komandinio mokymo(si) iššūkius. Todėl darbe tiek iš teorinės, tiek iš empirinės perspektyvų yra analizuojamas komandinis darbas ir jo samprata. Tyrimas atliktas analizuojant mokslinę literatūrą, apklausiant respondentus interviu metodu bei atliekant kokybinę duomenų analizę. Pirmoji darbo dalis, kurioje yra išdėstoma darbo teorija, yra padalinta į du poskyrius. Pirmajame poskyryje išdėstoma sportinių šokių samprata ir techniniai pagrindai. Tai svarbu, siekiant suprasti šokio mokymąsi apskritai bei suvokti su kokiais fiziniais sunkumais gali susidurti šokėjai dirbdami komandoje. Antrajame poskyryje yra analizuojama komandinio darbo samprata ir jos taikymas dirbant su sportininkais. Daug dėmesio yra skiriama vadovo vaidmeniui komandoje, kadangi jo atsakomybė, lipdant komandą, yra pati didžiausia. Taip pat išskiriami svarbiausi komandinio darbo kriterijai, kurie lemia komandos darną ir gebėjimą dirbti kartu. Antroji darbo dalis – empirinis tyrimas. Kaip atvejo studija pasirinktas sportinių šokių kolektyvas „Žuvėdra“. Buvo atliktas interviu su kolektyvo esmais ir buvusiais nariais bei vadove. Interviu metu gauta medžiaga, šioje darbo dalyje yra analizuojama, apdorojama ir sisteminama. Taip išryškinamos kolektyve buvusios problemos ir taikyti jų sprendimo būdai. Lyginant respondentų pateiktus duomenis atskleidžiama kokie pokyčiai įvyko sportinių šokių ansamblyje „Žuvėdra“. Darbas užbaigiamas pateikiant rekomendacijas ir išvadas. Pastebėta, kad teorinėje medžiagoje įvardijamos komandinio darbo problemos buvo itin ryškios „Žuvėdros“ kolektyve. Komandoje nebuvo sprendžiamos egzistuojančios problemos, nariai jas atsisakydavo spręsti alternatyviais būdais. Taip pat pastebėta, jog po komandos sužlugimo ir atkūrimo, pasikeitė komandos tikslai, tad dingo ir buvusios problemos. Remiantis teorine medžiaga pateikiamos rekomendacijos kaip tokios ir panašios problemos turėtų būti sprendžiamos.
Master thesis general objective is to analyse the challenges of team learning in dancesport. The object of the thesis is team learning in dancesport. Therefore, the analysis carried out on team learning is based both on theoretical and empirical perspective. The study was conducted by reviewing the theoretical approaches, interviewing respondents and performing quantitative analysis, based on respondents’ answers. The first part of the thesis, dedicated to the theoretical approach, is divided into two chapters. The first chapter presents the concept and technical basis of dancesport. This is very important while seeking to understand the general and physical difficulties the dancers might be facing as a part of a team. The second chapter reviews the teamwork concept and how it is being applied in job with athletes. Here a lot of attention is paid for the coach and its’ role in the team, considering that this person has most impact in teambuilding processes. Also, the most important criteria of teamwork are outlined. The second part of the thesis is an empirical research. As a case study was chosen Lithuanian dancesport club “Žuvėdra”. The data was collected interviewing the club coach, present club members and former club members. The data has been processed, presented and systemized. This helped to highlight the problems which have been persisting in the club and the way they were dealt with. By comparing the respondents answers the changes in dancesport club “Žuvėdra” are being revealed. The thesis is finished by representing recommendations and conclusions. It has been noticed that a lot of teamwork problems, named by various scientists, have been present in dancesport club “Žuvėdra”. These problems either have not been solved, either team members refused alternative solutions. It has also been noticed that after the club split up and was again recreated, majority of the problems have gone away. This is connected with different (lower) team goals. Finally, the recommendations of how to solve teamwork problems are given, while employing case study and theoretical material.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115574
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
gabriele_rackauskaite_md.pdf744.61 kBAdobe PDF   Until 2022-03-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.