Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115557
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Artimavičiūtė, Simona
Title: Neformalus meninis ugdymas kaip priemonė vaiko, turinčio specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimams ugdyti
Other Title: Informal artistic education as a tool to develop abilities of a child with special educational needs
Extent: 73 p.
Date: 1-Jun-2016
Keywords: specialiųjų ugdymosi poreikių asmuo;ugdymas;neformalus švietimas;meninis ugdymas;SEN person;education;non-formal education;arts education
Abstract: Nors neformalusis ugdymas, meninis ugdymas, įvairūs specialieji ugdymosi poreikiai pakankamai išplėtota ir nagrinėta tema, atsiranda poreikis išsiaiškinti kaip, konkrečiai neformalus meninis ugdymas kaip priemonė gali pasitarnauti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gebėjimu ugdyme ir ar tai turi perspektyvos jų tolimesniame gyvenime. Tikslas – Išsiaiškinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybes gebėjimams ugdyti taikant neformalųjį meninį ugdymą. Objektas – Neformalus meninis ugdymas kaip priemonė, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, gebėjimams ugdyti. Uždaviniai: 1. Atskleisti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, neformaliojo meninio ugdymo teorinius pagrindus. 2. Nustatyti tėvų, vaikų, pedagogų tikslus ir lūkesčius taikant neformalųjį meninį ugdymą. 3. Įvertinti neformalaus meninio ugdymo metu įgytų gebėjimų pritaikymo perspektyvą vaikų, tėvų, pedagogų požiūriu. Tyrimo metodai: Teoriniai: edukologinės, metodinės, psichologinės literatūros bei šalies ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių švietimą nagrinėjama tema, analizė. Tyrimo strategija: kokybinis tyrimas, fenomenologinė tyrimo strategija. Duomenų surinkimo metodai: grupinė diskusija, pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizės metodai: trianguliacija, kokybinė turinio analizė (content). Mokslinės literatūros analizė parodė, kad individo negalė yra tik tiek negalė, kiek ji yra kitų žmonių socialinis vaizdinys, būtent todėl neformalus ugdymas tampa kryptinga veikla, kurioje jaunas žmogus gali dalyvauti pagal savo sugebėjimus. Specialiojo ugdymo sistemoje meninis ugdymas ir menų terapija „persikloja“. Persiklojimo viduryje atsiduria „ugdančioji menų terapija“ kuri atsižvelgia į kiekvieno asmens poreikį ir adaptuojant meno rūšį ją taiko norimiems rezultatams pasiekti. Išraiška mene stimuliuoja fantaziją, spontanišką pasąmonės vaizduotę, skatina saviraišką, pasitikėjimą savimi. Tyrimo metu nustatyti tėvų, vaikų, pedagogų tikslai ir lūkesčiai taikant neformalųjį meninį ugdymą; taip pat neformaliojo meninio ugdymo metu įgytų gebėjimų pritaikymo perspektyva tėvų, vaikų, pedagogų požiūriu.
Even though informal education, arts education, various special educational needs are widely discussed and researched, a need arises to find out how, specifically, informal artistic education can serve in developing the abilities of children with special educational needs and whether it has an effect on their future life. Aim – Determine if children with special educatioal needs can develop their abilities using informal artistic education. Objective –Informal artistic education as a tool in developing the abilities of children with special educational needs. Goals: 1. Uncover the theoretical basis of informal artistic education of children with special needs. 2. Determine the expectations of parents, children, teachers of applying the informal artistic education. 3. Asses the perspective of abilities acquired during the informal artistic education in the eyes of the children, parents and teachers. Methods: Theoretical: Analysis of educational, methodical, psychological literature and legislative acts of the county and the European Union, that regulate the topic being analysed. Strategy: qualitative research, phenomenological research strategy. Data acquisition methods: group discussion, semi- structured interview. Data analysis methods: triangulation, quantative content analysis. The literature review revealed that a disability is only a disability if other individuals see it as one, which is why informal education is a purposeful activity where a person can participate according to his or her abilities. In the special educational needs system artistic education and arts therapy overlap. In the middle of the overlap lays „educational arts therapy“ which takes in consideration individual needs and applies a modified brach of arts to achieve desired results. Expression in arts stimulates imagination, encourages self-expression, self-confidence. During the research the expectations of parents, children and teachers were determined as well as the perspective of abilities acquired during the informal artistic education in the eyes of the children, parents and teachers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115557
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.