Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115526
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Eimutienė, Ieva
Title: Socialinės rizikos (alkoholikų) šeimų vaikai ir paramos jiems organizavimas: sociologinė interpretacija
Other Title: Social risk (alcoholics) families of children and support their organization: sociological interpretation
Extent: 76 p.
Date: 9-May-2009
Keywords: sociologija;vaikai;alkoholis;sociology;children;alcohol
Abstract: Socialinės rizikos šeimos - tai šeimos, kuriuose vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis. Taip pat dėl tariamos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti savo vaikų, taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus, arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Alkoholis viena iš sunkiausių rizikos šeimų problemų, kuris dažniausiai paliečia visus šeimos narius ir neretai išardo šeimas. Ypač kenčia vaikai augdami tokioje šeimoje. Jie dažnai nepatiria ką reiškia vaikystės nerūpestingumas, neįgyja pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais, gyvena baimės ir nerimo kupinoje aplinkoje. Alkoholikų vaikai išgyvena įvairių sunkumu: jie patiria priežiūros, bendravimo stoką, mokymosi sunkumų, dažnai jaučia baimę, pyktį, kaltę, pasižymi žemu savęs vertinimu, turi elgesio ir emocinių sutrikimų ir pan. Beveik neįmanoma užfiksuoti ir sužiūrėti visų socialinės rizikos šeimų ir padėti juose augantiems vaikams. Todėl ko ne vienintelė ir geriausia išeitis šiems vaikams padėti yra dienos centrai ir juose vykdomos įvairios prevencinės programos, kur vaikams suteikiama visa jiems reikalinga pagalba. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti su kokiais socialiniais-psichologiniais sunkumais susiduria vaikai, augdami alkoholikų šeimose, ir nustatyti, kokią įtaką turi prevencinių programų veikla vaikų vystymosi raidai ir jų sociologiniam adaptavimuisi. Tyrimui buvo pasirinkti trys dienos centrai, dirbantys su socialinės rizikos vaikais ir jų šeimomis, turinčiomis problemų dėl alkoholizmo. Buvo apklaustos trys respondentų grupės. Pirmoje grupėje buvo apklausti šeši vaikai lankantys dienos centrus ir prevencines programas „Linas“, „Rafaelis“, „Alateen“ skirtas alkoholikų vaikams. Kitoje apklaustoje respondentų grupėje buvo penki šių vaikų tėvai, kurie šiuo metu kartu su vaikais lanko dienos centrus ir anonimines „ Al-Anon“ programas. Trečiąją respondentų grupę sudarė šeši dienos centrų darbuotojai dirbantys su šiais rizikos grupės vaikai ir jų tėvais. Šiam tyrimui buvo naudojamas kokybinio tyrimo metodas, giluminis interviu. Iš gautų respondentų atsakymų nustatyta, kad vaikai lankantys dienos centrus išmoksta suvokti ir išreikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę, suprasti savo pykčio ir baimės priežastis. Prevencinės programos teigiamai veikia vaikų vystymosi raidą ir padeda jiems lengvieu adaptuotis prie juos supančios aplinkos ir reiškinių. Beveik visi mano apklaustieji respondentai teigia, kad pradėjus lankyti dienos centrus ir jose vykdomose prevencinėse programose, pagerėjo jų psichologinė savijauta, sumažėjo konfliktų su tėvais ir kitais šeimos nariais, atgavo pasitikėjimą savimi, atsikratė daugybės baimių ir konfliktų, pradėjo geriau mokytis. Atlikto sociologinio tyrimo rezultatai parodė, kad rizikos šeimų vaikams būtina socialinė ir pcihologinė pagalba, todėl reikėtų plėsti tokio tipo įstaigų veiklą, teikiančių pagalbą šiems vaikams.
Social risk families are these families, which consists predominantly of a crisis due to the fact that one or more family members have an addiction to alcohol, narcotic drugs or psychotropic substances. And because of the alleged disability, poverty, lack of social skills they cannot or are unable to supervise their children. As well as one or more family members use the psychological, social or physical violence against their children, or the receipt of public assistance is not used by the family interests. Alcohol is one of the most serious risks of family problems, which most often affects all family members and often dismantle families. Children are especially vulnerable in these families. They often do not even experience what is meant by careless childhood, very often they are missing self-confidence and trust in others, living in fear and the atmosphere full of anxiety. Children of alcoholics experiencing various difficulties: they face the lack of care and communication with their parents, quite often they have learning difficulties, often feel fear, anger, guilt, have low self-assessment, have emotional and behavioural disorders,etc. It is almost impossible to capture and note all social risk families and help the children of such families. Therefore, one of the best solutions to help these children is the day time centres, where various prevention programs are carried out and all the necessary help is provided. The aim of this work is to find out what kind of the social and psychological difficulties are experienced by the children of alcoholics, and to determine the impact of prevention programs to the activities of child development and their sociological adaptation. Three centres, working with children and their parents who have problems with alcohol, were selected for the investigation. Three groups of respondents were interviewed. Six children were interviewed from the first group. These were children who are attending day centres and prevention programs \"Linas\", \"Rafaelis\" and \"Alateen\" for the children of alcoholics. Another group of respondents surveyed were five of these children's parents, who are currently together with their children attending day centres and anonymous \"Al-Anon\" programs. The third group of respondents consisted of six members of the staff working with these groups, both children and their parents. The qualitative research methods were used, as well as depth interviews, for this study. Of the respondent’s answers the following conclusion can be made: children attending day centres learn to understand and express their feelings, express their views, and understand their anger and fear causes. Prevention programs have positive effect on children's development and help them to adapt easier to their environment and events. Almost all my surveyed respondents say that the start of the attendance of centres, and their conducted preventive programs, helped them to improve their psychological condition, decrease conflict with parents and other family members. It also helped to regain confidence, freed from many fears and conflicts and led to better results at school. Results of the sociological survey showed that children from the social risk families need the social and psychological aid. Moreover, the activity of this type of institutions that provide assistance to these children should be expanded.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115526
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.