Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115509
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Murauskaitė, Violeta
Title: Daiktavardžių darybos tipų pasiskirstymas skirtingų autorių esė kalboje (M. Martinaičio, G. Beresnevičiaus, V. Daujotytės, G. Radvilavičiūtės tekstai)
Other Title: The distribution of noun formation types in essays language of various authors (in texts of M. Martinaitis, G. Beresnevičius, V. Daujotytė, G. Radvilavičiūtė)
Extent: 166 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: darinys;sudurtinis žodis;žodžių daryba;derivative;compound word;word-building meaning
Abstract: Magistro darbo „Daiktavardžių darybos tipų pasiskirstymas skirtingų autorių esė kalboje (M. Martinaičio, G. Beresnevičiaus, V. Daujotytės, G. Radvilavičiūtės tekstai)“ objektas – priesagų, galūnių, priešdėlių vediniai ir sudurtiniai daiktavardžiai eseistų M. Martinaičio, G. Beresnevičiaus, V. Daujotytės, G. Radvilavičiūtės tekstuose. Darbe siekiama palyginti išvestinių daiktavardžių realizaciją skirtingų autorių esė tekstuose, atsižvelgiant ir jų lytį. Svarstoma, kokios papildomos reikšmės, atspalviai suteikiami dariniams ir kokią funkciją jie atlieka tekste. Apžvelgiami kiekvieno autoriaus tekstuose rasti konkuruojantys vediniai. Be to, išvestinius daiktavardžius stengiamasi įvertinti bendrinės kalbos darybos tendencijų fone. Ištirti 1794 dariniai: 486 – M. Martinaičio, 431 – G. Beresnevičiaus, 459 – V. Daujotytės ir 418 – G. Radvilavičiūtės. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad visų autorių tekstuose rasti dariniai sudaryti visais pagrindiniais darybos būdais: priesagų daryba, galūnių daryba, priešdėlių daryba ir dūryba. Įvairiais darybos būdais padarytų vedinių kiekybiniai duomenys skirtingų autorių tekstuose skiriasi nežymiai. Kaip ir apskritai kalboje vyrauja priesagų vediniai, antrąją vietą užima galūnių vediniai. Rečiausiai vartojami priesagų ir priešdėlių vediniai. Visų autorių tekstuose pirmoje vietoje pagal vedinių gausumą yra veiksmažodžių abstraktai. Toliau kategorijos pagal vedinių gausumą skirtingų autorių tekstuose pasiskirsčiusios nevienodai. Tirtų tekstų autoriai dažniausiai tenkinasi esamomis kalbos priemonėmis ir nelinksta kurti naujų leksikos vienetų. Naujadarai dažniausiai kuriami pagal nusistovėjusius žodžių darybos tipus (sąskambingumas (VDaujot), sukaimėjimas (MMart), pakioskė (GBeresn)). Pastebėta, kad visi autoriai įprastiems ir kalboje paplitusiems dariniams gana dažnai suteikia naujų reikšmių, sudaro neįprastų žodžių junginių, vartoja juos kaip įvairių stiliaus figūrų struktūros elementus.
The object of master’s degree work “The distribution of noun formation types in essays language of various authors (in texts of M. Martinaitis, G. Beresnevičius, V. Daujotytė, G. Radvilavičiūtė)” is suffixes, endings, derivatives of prefixes and compound nouns in texts of essayists M. Martinaitis, G. Beresnevičius, V. Daujotytė, G. Radvilavičiūtė. The purpose of this work is to compare the derived noun realization in essays texts of various authors. The question is what additional meanings, stylistic nuanced are given to the structures and what role they play in the text. In text of each author's are found competing derivatives. In addition, derivative nouns attempt to assess in the background of the derivation of the standard language trends. The 1794 derivatives are analysed: 486 – M. Martinaitis, 431 – G. Beresnevičius, 459 – V. Daujotytė and 418 – G. Radvilavičiūtė. The investigation showed, that in texts of all writers are found the derivatives formed in all key derivation methods: suffixes formation, endings formation, prefixes formation. Derivation of quantitative data in texts of different writers made by different derivatives ways differ slightly. In the language dominate suffixes derivatives, the second place take the endings derivatives. Least are used suffixes and prefixes derivatives. In texts of all authors on the first place according to the derivatives abundance there are abstract verbs. The following categories in according of derivatives abundance in texts of various authors are distributed unevenly. Authors in the investigated texts use existing language means more often and do not create new lexical units. Innovations are usually created by well-established word-building types (sąskambingumas (VDaujot), sukaimėjimas (MMart), pakioskė (GBeresn)). It is noticed that all authors to normal and prevalent language structures, often give new word meanings, create unusual combinations of words, use them as various styles of figures structural elements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115509
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

83
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.