Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115491
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balčiūnienė, Sandra
Title: Asmenų, baigusių mokyklą pagal adaptuotą programą, socialinės integracijos visuomenėje ypatumai
Other Title: The peculiarities of social integration in a society of people educated on an adaptable syllabus
Extent: 58 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: Adaptuota programa;neįgalusis;specialusis ugdymas;specialieji ugdymosi poreikiai;specialiųjų poreikių asmenys;adoptable syllabus;disabled;special education;special training demand;special demand persons
Abstract: Išanalizavus mokslinę literatūrą asmenų, baigusių mokyklą pagal adaptuotą programą, socialinės integracijos visuomenėje klausimu, socialinę integraciją galima apibrėžti kaip lygių galimybių suteikimą neįgaliajam,pasireiškiantį nuo fizinių barjerų pašalinimo gyvenamojoje aplinkoje iki psichologinių kliūčių panaikinimo. Tyrimo hipotezė, jog asmenų, baigusių mokyklą pagal adaptuotą programą, sėkmingos integracijos kokybei visuomenėje turi įtakos jų pačių, šeimos, mokyklos ir visuomenės ktyptingos pastangos,pasitvirtino.T. y. sėkmingos integracijos kokybei visuomenėje turi įtakos jaunuolių savęs vertinimas, pasitikėjimas savo jėgomis, jų pačių tikslai ir poreikiai, šeimos įsitraukimas į vaiko ugdymo procesą, visuomenės narių prosocialios aplinkos kūrimas, darbdavių geranoriškumas ir sąlygų sudarymas neįgaliam asmeniui.Tyrimo rezultatai atskleidė, jog 19 proc. apklaustųjų buvo mokomi pagal adaptuotą programą, tačiau jokia specialioji pagalba jiems nebuvo teikiama. Šis veiksnys rodo, kad egzistuoja problema ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, t.y. trūksta kvalifikuotų specialistų, kad ne visose mokyklose mokytojai yra pasirengę dirbti su šiais vaikais. Kyla klausimas, ar parašytos mokiniams adaptuotos programos nelieka tik dokumentuose reglamentuojamomis programomis. Kalbant apie asmenų, baigusių mokyklą pagal adaptuotą programą, socialinės integracijos visuomenėje gerinimo galimybes, pastebėta, kad svarbu išspręsti problemas, susijusias su darbdavių nenoru priimti asmenis, baigusius mokyklas pagal adaptuotą programą, į darbą; priemonių pritaikymu darbui; menka valstybės parama šeimoms, negalią turinčių žmonių studijoms; maža specialistų pagalba; neigiamu visuomenės požiūriu ir bendraamžių negeranoriškumu. Be to, trūksta ir tėvų betarpiško bendravimo su vaikais, nuolatinio domėjimosi, kaip sekasi mokytis, aktyvesnio įsitraukimo į ugdymo procesą. Taigi reiktų rūpintis ne tik darbdavių švietimu, kvalifikuotais specialistais, bet ir užtikrinti, kad ir patys tėvai gautų kuo daugiau informacijos apie asmenų, baigusių mokyklą pagal adaptuotą programą, ugdymą ir pilnavertį jų integravimą į visuomenę, būtų aktyvūs visuomenės nariai.
Having analyzed scientific literature about the people who were educated on an adaptable syllabus ,according to the social integration in the society, social integration could be defined as the provision of equal opportunities for the disabled. The provision of equal opportunities can include the removal of physical and psychological obstacles in living surroundings. The hypothesis of the research, that the quality of successful integration in the society of people, who were educated on adaptable syllabuses, depends on their own, their families’, schools’ and the societies’efforts, was absolutely confirmed. It means, that peoples’, who were educated on an adaptable syllabus, quality of the successful integration in the society is influenced by youngsters’ self-assessment, confidence, their own aims and needs, the involvement of their families into the process of education, the creation of social atmosphere, where the goodwill of employers and conditions for the disabled exist. The results of the research show that 19 percent of people, who participated in the questionnaire, were taught according to an adaptable syllabus, but any special assistance was not offered. This factor demonstrates that there is a problem of educating and rending assistance for children with special needs, it means that there is lack of specialists and not every teacher is ready and trained to work with these children. A question appears if adaptable syllabuses , created for children with special needs, are just a nice idea on paper. Having in mind the possibilities of people, who finished school according to adaptable syllabuses, to improve their integration in the society, it was noticed, that it was very important to solve problems with employers’ unwillingness to employ people, who were educated on adaptable syllabuses, because of the adjustment of equipment, poor national subvention for families, lack of specialists, negative opinion of the society. Moreover, there is lack of parents’ communication with children, permanent interest and involvement into the process of education. Consequently, we should take care of not only employers’ education, qualified specialists, but guarantee that parents would get more and more information about people, who finished school according to adaptable syllabuses, about their education and their integration in the society and then they would be full members of the society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115491
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.