Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115415
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žibūdaitė, Sigita
Title: Savipagalbos grupių veiksmingumas problemiškų vaikų tėvams.
Other Title: Effectiveness of self help groups for parents of problematic children
Extent: 69 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: socialinis darbas;savipagalbos grupė;šeima;social work;self-help group;family
Abstract: Lietuvoje atlikta daug tyrimų, kuriose matoma, jog socialinių problemų skaičius mūsų šalyje didėja ir yra gana aukštas. probleminių vaikų su delinkventiniu elgesiu mokyklose skaičius auga, todėl ugdymo įstaigos tampa nepajėgios vienos dirbti su vaikais ir spręsti problemas. Atsiranda poreikis įsitraukti socialiniam darbuotojui, kuris galėtų prisidėti prie visos šeimos teigiamo klimato kūrimo, problemų sprendimo. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020m. veiksmų planą, kuriame numato skirti didelį dėmesį pagalbai į šeimą. Kolkas Lietuvoje yra dirbama tik su probleminėmis (rizikos) šeimomis. Aukščiausios šalies institucijos rengia įvairius dokumentus, kuriais norima užtikrinti pagalbą šeimai, suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą. Darbui su šeima, pasaulyje yra naudojamas vienas iš metodų – savipagalbos grupės. Savipagalbos grupės yra vienas iš efektyvaus problemos sprendimo būdų. Atliktas stebėjimas ir anketinė apklausa atskleidė savipagalbos grupių veiksmingumą probleminių vaikų tėvams.
Lithuania made a lot of research, which is visible, that the number of social problems in our country is increasing and is quite high. Problem children with delinquent behavior in schools is growing, so the educational institution is not in a position to work with children and to solve problems. There is a need to engage the social worker, who can contribute to a positive climate of the whole family creation, problem solving. Lithuanian Ministry of Social Security and Work is preparing a comprehensive family of services 2016-2020 m. Action Plan which provides for aid to pay close attention to the family. For now Lithuania are working only with problem (risk) families. The highest authority of the country is preparing various documents, which aims to ensure assistance to the family, to provide quality comprehensive assistance. Work with families in the world are using one of the methods - self-help groups. Self-help groups are one of the most effective solutions to the problem. An observation and a survey has revealed the effectiveness of self-help groups for parents of problem children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115415
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

30
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.