Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115126
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Krikštaponis, Paulius
Supervisor: Šepetienė, Janina
Title: Žėlinių ir įveistų želdinių vertinimas išeksploatuotame Rizgonių karjere
Other Title: Assessment of Plantation and Vegetation Cultivated in the Former Rizgonys Quarry
Extent: 42 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: karjerų rekultivavimas;pažeistų žemių atstatymas;baltalksnio žėlimas karjere;miško veisimas karjeruose;quarry recultivation;restoration of damaged soil;growth of grey alder in quarry;forest cultivation in quarries
Abstract: Magistro darbe tiriami miško želdiniai ir žėliniai įveisti išeksploatuotame Rizgonių karjere, vertinama jų daroma įtaka pažeistų žemių atsistatymui. Tyrimo objektas – miško želdiniai ir žėliniai įveisti išeksploatuotame Rizgonių karjere, Ukmergės rajone. Darbo tikslas – ištirti buvusio žvyro karjero pažeistų žemių apželdintų ir apžėlusių mišku būklę bei atskirų medžių rūšių augimo ypatumus. Darbo metodika – tyrimai atlikti 30,5 ha plote. Želdinių ir žėlinių būklės bei kokybės tyrimai atlikti vadovaujantis „Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika“ (LR AM įsD1970, 2013 12 20.). Tyrimų metu 2013 metais 4 tyrimo sklypuose buvo tolygiai išdėstyta po 8-12 apskaitos barelių (10m²) sąlyginai vienodais atstumais sklypų įstrižainių kryptimis. Kiekviename barelyje apskaitos medžiams nustatyta medžių rūšis, gausa, vidutinis aukštis ir skersmuo. Gautų rezultatų palyginimui buvo naudota 1998m miško įveisimo projektai ir 2008 metų miškotvarkos medžiaga. Darbo rezultatai – tyrimo metu surinkti duomenys parodė, kad per 1998-2013m. laikotarpį buvusiame atviro grunto karjero pažeistos žemės plotuose atsirado savaiminukų kurie 2013m sudaro 40 proc. medelių, likę 60 proc. – želdiniai. Želdiniai 32 proc. tankesni (2410vnt/ha) nei žėliniai (1634 vnt/ha). Nuo 1998m. keitėsi medynų sudėtis, trijuose sklypuose atsirado baltalksnio žėlinių kurie atskiruose medynuose sudaro 10-50 proc. Beržo kaita rūšinėje sudėtyje nevienoda, tačiau šiuo metu 43,7 proc. beržų yra savaiminės kilmės. Buvusiame karjere svarbus atskirų medžių rūšių vaidmuo biologiniai pažeistos žemės rekultivacijai. Rezultatai parodė jog didžiausią azoto ir peleninių elementų kiekį į dirvožemį grąžina baltalksnis (36 kg/ha) kuris medyne užima 18 proc. ploto. Pušis, užimdama 53 proc. ploto į dirvožemi grąžina 31 kg/ha.
The final paper presents an analysis of the forest plantation and vegetation cultivated in the exploited Rizgonys Quarry and an assessment of their influence on the restoration of the damaged soil. The research object is the forest plantation and vegetation cultivated in the exploited Rizgonys Quarry in Ukmergė District. The goal of the study is to analyze the condition of the planted and naturally grown forests on the damaged soils of the former gravel quarry and to determine the growth peculiarities of separate tree species. Research methods: the researches were carried out within an area of 30.5 ha. The research of the condition and quality of the plantations and vegetations were carried out in accordance with the Observation and Assessment Methods of Forest Plantation and Vegetation (Order No. D1-970 dated 20-DEC-2013 of the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania). In the course of research in 2013, 8-12 observation plots (10m²) were distributed equally in 4 target lots in marginally equal distances in the lot’s diagonal directions. The species, density, average height and diameter of the trees to be observed in each observation plot were set. The received results were compared by using the forest cultivation project of 1998 and the forest management information of 2008. Research results: the data collected during the research showed that natural spouts grew in the lots with damaged soil of the former gravel quarry in the period from 1998 to 2013. In 2013, these sprouts comprised 40% of trees and the remaining 60% were plantations. The plantations (2410pcs/ha) were denser than vegetations (1634pcs/ha) by 32%. Since 1998, the composition of the tree population has changed and sprouts of grey alder have grown in three of the lots. These spouts make up 10-50% of the plants in separate tree populations. The growth of birches among the tree species was not uniform; however, currently, 43.7% of birches have grown naturally. The role of separate tree species in the former quarry is significant for the biological recultivation of the damaged soil. According to the results, the highest amount of nitrogen and ash elements is returned to the soil by grey alder (36 kg/ha) which takes up 18% of the area of the tree population. The pine takes up 53% of the area and returns around 31kg/ha of nitrogen and ash elements to the soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115126
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.