Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115112
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Juškevičius, Justinas
Title: Paprastosios pušies augimo dėsningumai skirtingo pradinio tankio želdiniuose
Other Title: The scots pine seedling growth tendencies of different initial density plantations
Extent: 50 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: pušis;želdinių tankis;dendrometriniai rodikliai;Scots pine;initial density;seedlings
Abstract: Magistro darbe tiriami Nbl augavietės paprastosios pušies bandomieji želdiniai, jų kiekybinių ir kokybinių rodiklių priklausomybė nuo skirtingo pradinio sodinukų tankio. Darbo objektas - Bandomieji paprastosios pušies želdiniai, įveisti 1998 m. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje Bagotosios girininkijoje 26 kv. 1 skl., Nbl augavietėje 7,9 ha plote, 8 skirtingais variantais, kiekvieno po 3 pakartojimus. Darbo tikslas – nustatyti optimalų paprastosios pušies želdinių pradinį tankį Nbl augavietėje. Darbo metodai – visų parodomojo – demonstracinio objekto variantų želdiniai įvertinti, nustatant svarbiausius jų augimą rodančius, dendrometrinius rodiklius (vidutinį aukštį, skersmenį, tūrį 1 ha) ir būklę. Vertinimui naudotas eilių metodas. Matavimui parinktos eilės išsidėsčiusios labiausiai tipinėse barelio – sklypo vietose su mažiausiais galimais atsitiktiniais pažeidimais. Vidutinio želdinių skersmens nustatymui matuoti ne mažiau kaip 200-300 medelių. Skersmuo matuotas 1,3 m aukštyje, žerglėmis, dviem statmenomis ŠP ir RV kryptimis. Vidutinis želdinių aukštis nustatytas matuojant dviejų modelinių medžių aukščius kiekviename želdinių storumo laipsnyje. Sudarytas medžio aukščio priklausomybės nuo skersmens grafikas, iš kurio barelyje nustatytas vidutinis pagal skersmenį medžių aukštis. Darbo uždaviniai. Nustatyti skirtingo pradinio tankio bandomųjų želdinių dendrometrinius rodiklius ir būklę. Nustatyti skirtingo pradinio tankio želdinių būklę. Nustatyti optimalų pušies želdinių pradinį tankį Nbl augavietėje. Darbo rezultatai. Skirtingo pradinio tankumo bandomuosiuose želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo (6,9 cm) yra mažiausio tankumo variante (2100vnt./ha), o mažiausias (5 cm) didžiausio tankumo variante. Kitimas nuoseklus. Didžiausias aukštis (4,7 m) nustatytas vidutinio tankumo (6000 ir 4615 vnt/ha) variante. Želdinių tūris gana nuosekliai mažėja retesnių želdinių kryptimi. Tankiausių želdinių tūris yra iki 3 kartų didesnis, negu rečiausių. Didžiausias tūris yra prie 13190 vnt/ha pradinio tankio – 58,2 m3/ha. Mažėjant želdinių tankumui tūris nuosekliai mažėja ir prie tankumo 2100 vnt/ha – sudaro apie 22 m3/ha. Želdinių būklė visur gera, nustatyti tik pavieniai dviviršūniai medeliai. Siūlome atlikti ugdymo kirtimus viename iš visų variantų pakartojime. Tankiausiuose variantuose ankščiau (16 – 18m. amžiuje), rečiausiuose vėliau.
The final thesis makes researches how the experimental plantation of Scots pine quantitative and qualitative indicators depends from different initial density. Object of study – experimental plantation of Scots pine in Nbl habitat, in Kazlu Ruda training forest enterprice. The objective of study – was to define the optimum Scots pine initial density of the seedlings at a fixed plot size. Methods of study - The experiment was laid out in large squares. There are 8 different initial density variants, each variant are repeated for 3 times. For all the Scots pine plantation trees was determined the most important dendrometrical rates ( average height, diameter, volume). There was assessment method used to queue. The average of plantation was measured at least 200-300 trees, with calipers, in north-south and west-east directions. Average heights determined by measururing the two sample trees from each thickness degree. Task of study - Set the Scots pine dendrometrical rates. Set the experimental plantation trees condition. Present the optimum Scots pine seedlings initial density for commercial forests. Results of study - The maximum mean diameter (6.92 cm) was established in lowest density (2100 units/ha) in variant 17b. The biggest young pine average height (4,6 m) was established in average density (6000 and 4615 units/ha) variants. In all vairants and their reps timber volume ranges from 13,7 to 64,9 m3/ha. Some reject the options that are extreme, since all other options are different in characteristics, volume ranges from 22 to 58,2 m3/ha. It was found that all variants are in good condition, both in terms of potential insect damage as well as damage by wild animals. It is likely that we can plant Scots pine seedlings in lower density (~4500 units/ha), than it is provided in Lithuanian regulations (5000 units/ha).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115112
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.