Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115094
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mozeris, Tomas
Supervisor: Romaneckas, Kęstutis
Title: Pagrindinio žemės dirbimo supaprastinimo poveikis kukurūzų pasėliams
Other Title: Primary soil tillage reduced impact of maize crops
Extent: 45 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: kukurūzai;supaprastintas žemės dirbimas;dirvožemio struktūringumas;piktžolės;biometriniai ir produktyvumo rodikliai;maize;reeducated soil tillage;soil structure;weeds;biometric and productivity parameters
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiama supaprastinto žemės dirbimo įtaka įvairiems kukurūzų rodikliams. Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymo stotyje 2013 metais. Eksperimento lauko dirvožemis yra giliau glėjiškas pasotintasis palvažemis PLb-g4 (Endohipoglevis-Eutric Planasols – Ple – gln-w, pagal FAO), vidutinio sunkumo priemolis ant smėlio lengvo priemolio. Eksperimento dirvožemio viršutinio armens sluoksnio pHKCL – 6,6–7,0, judriojo fosforo jame buvo 131,1–206,7 mg kg-1 , judriojo kalio – 72,0–126,9 mg kg –1. Darbo tikslas buvo nustatyti, kokią įtaką turi žemės dirbimo supaprastinimas dirvožemio struktūrai, pasėlio piktžolėtumui bei kukurūzų biometriniams ir produktyvumo rodikliams. Tirti žemės dirbimo būdai: 1. Įprastinis arimas 23–25 cm gyliu (IA) (kontrolinis – palyginamasis variantas); 2. Seklusis arimas 12–15 cm gyliu (SA); 3. Gilusis purenimas 23–25 cm gyliu (GP); 4. Seklusis purenimas 12–15 cm gyliu (SP); 5. Neįdirbta žemė (tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą) (ND). Darbo rezultatai. Atlikus tyrimą daugiausiai vertingiausių struktūrinių 0,25-10 mm dydžio trupinėlių buvo sekliai artoje dirvoje. Kitų laukelių dirvos makrostruktūra buvo mažesnė. Didžiausias daugiamečių piktžolių skaičius buvo nustatytas sekliai artuose laukeliuose, o mažiausias – giliai purentuose. Didžiausias bendras piktžolių skaičius buvo aptiktas sekliai artuose ir neįdirbtuose plotuose. Vertinant biometrinius rodiklius, aukščiausi kukurūzai išaugo sekliai purentose ir neįdirbtose dirvose, ilgiausia burbuolė buvo nustatyta giliai purentoje dirvoje, o daugiausia grūdų burbuolės eilėje buvo rasta neįdirbtoje dirvoje augusių kukurūzų. Didžiausiu pasėlio tankumu pasižymėjo seklus arimas, didžiausias žaliosios biomasės derlius nustatytas neįdirbtoje dirvoje augusiu kukurūzų, mažiausia- giliai purentoje dirvoje.
This master studies presented influence of tillage on soil structure, biometric and productivity parameters of corns. A field experiment was performed at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis University in 2013. The soil of the experimental site was silty light loam Endohypogleyic-Eutric Planosol (PLe-gln-w). The aim of the experiment was to ascertain the influence of reduced different primary soil tillage on maize biometric and productivity paramters. The aim – determine the influence of tillage on soil structure, crop weeds, biometric and productivity parameters. The soil was: 1) Conventionally (22–25 cm) ploughed with a mouldboard plough, 2) Shallowly (12–15 cm) ploughed with a mouldboard plough, 3) Deeply (25–30 cm) tilled with a chisel cultivator, 4) Shallowly (10–12 cm) tilled with a disc harrow, 5) Not-tilled. The results of work. . The study mainly valuable structural crumbs from 0.25 to 10 mm in size were consistently plowed soil. Other fields of soil macrostructure was lower. The greatest number of multi weeds was set shallow plowed fields, and the lowest - a deep scratch. The maximum total number of weeds found in shallow plowed and no-till plots. Evaluation of biometric indicators, the largest corn grown shallow plowed and no-till soils, the longest corncob was found deep scratch in the soil, mainly grain cob row was found uncultivated soil grew in corn
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115094
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.