Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115081
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Dijokas, Žygimantas
Title: Biologinių preparatų „Fosfix“ ir „NPK Magic“ įtaka žieminių kviečių produktyvumui skirtingo tręšimo fonuose
Other Title: Biological products Fosfix and NPK Magic influence on winter wheat production in different fertilization backgrounds
Extent: 37 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: žieminiai kviečiai;Fosfix;NPK Magic;derlingumas;biologiniai preparatai.;winter wheat;Fosfix;NPK Magic;grain yield;biological preparations.
Abstract: Lauko bandymas tiriant biologinių preparatų Fosfix ir NPK Magic įtaką žieminių kviečių produktyvumui skirtinguose azoto trąšų fonuose atliktas 2013 m. ASU Bandymų stotyje. Dirvožemis IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Tyrimo objektas: Žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) veislė ʽAdaʼ. Darbo metodai: Derliaus nuėmimo metu kiekviename bandymo laukelyje buvo išpjauti 4 – iose vietose 0,25 m2 apskaitiniai ploteliai. Kiekvieno laukelio kviečių pėdai atnešti į laboratoriją. Nustatyti derliaus struktūros elementai. Po to apskaičiuoti vidutiniai rodikliai. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti vieno veiksnio kiekybinių požymių dispersinės analizės metodu, taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Darbo rezultatai: NPK magic esmingai didino žieminų kviečių derlingumą, grudų skaičių varpose bei varpos produktyvumą visuose tręšimo fonuose. Atitinkamai derlingumo skirtumas lyginant su kontrole panaudojus NPK Magic 1,5t/ha. Pasėlio tankumui ir 1000 grudų masei NPK Magic esminiai pokyčiai nepastebėti. Išpurškus tuo pačiu metu preparatą Fosfix jo veiksmingumas pastebėtas mažesnis, tačiau visuose rodikliuose neesmingas lyginant su NPK Magic. Panaudojus Fosfix ir patręšus N140 ir N180 gautas esminis žieminų kviečių derlingumas (7,32 t/ha) lyginant su kontrole.
Field testing for biological agents Fosfix and NPC Magic on winter wheat productivity of different nitrogen fertilizer backgrounds were made in 2013 ASU test station. Soil IDg8 -k (LVg - pw - cc ) - shallow calcareous luvisol ( Calc ( ar) i - Epihypogleyic Luvisols) . Object of the work: winter wheat ( Triticum aestivum L. ) variety ʽAdaʼ. Method of the work: on harvest time for each test field was cut in 4 different places of 0.25 m2 plots accounting. Each box of wheat sheaves were bringed to the laboratory. Set vintage structure elements. Research data to statistically assess the quantitative characteristics of a factor analysis of variance method using a computer program ANOVA ( Tarakanovas, Red, 2003) . The results of the work: NPK magic substantially increased winter wheat yield, grain number per ear and ears productivity in all fertilization backgrounds. Accordingly yields compared to the control using NPK Magic 1.5 t / ha. Stand density and weight of 1000 grains NPK Magic fundamental changes were not noticed. Droplets at the same time with the product Fosfix efficacy had lower, but not essential in all indicators compared with NPK Magic. Using Fosfix and N140 and N180 fertilized received substantial winter wheat yield ( 7.32 t / ha) compared to the control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115081
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.