Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115057
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ruplienė, Lina
Title: Mokytojų motyvacija motyvuoti 5–8 klasių moksleivius mokslui
Other Title: Teachers‘ Motivation to Motivate Students to Science in Grades 5-8
Extent: 59 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: motyvacija;mokytojas;moksleivis;asociacija;pasąmoningas santykis;motivation;teacher;student;association;subliminal ratio
Abstract: Motyvacija yra viena iš esminių sąvokų mokymo – mokymosi procese. Siekiant 5–8 klasių moksleivius, kuriems pirmosios mokytojos autoritetas jau, o mokyklos baigimo rezultatai dar nedaro įtakos, paskatinti mokslui, didelė atsakomybė tenka jų mokytojams. Todėl labai svarbu, kad mokytojai ne tik sąmoningai gilintųsi į moksleivius motyvuojančius mokslui mokymo metodus, naudotų juos kuo įvairesnius, bet ir suprastų pasąmoningai juos veikiančius motyvus, skatinančius ar stabdančius ieškant tobulesnių mokymo metodų ar būdų. Magistriniame baigiamajame darbe yra 76 puslapiai, 19 paveikslų, 3 lentelės, 76 literatūros šaltiniai, 3 priedai, lietuvių kalba. Raktiniai žodžiai: motyvacija, mokytojas, moksleivis, asociacija, pasąmoningas santykis. Tyrimo objektas: mokytojų motyvacija skatinti moksleivių norą (motyvaciją) mokytis. Darbo tikslas: ištirti 5–8 klasių mokytojų motyvaciją moksleivius motyvuoti mokslui. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti motyvacijos teorinius aspektus mokymo – mokymosi kontekste. 2. Ištirti mokytojų motyvaciją gilintis į besiformuojančią moksleivių asmenybę (motyvacinę mokymosi veiklai sritį). 3. Analizuoti mokytojų taikomus moksleivių motyvaciją skatinančius metodus. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė. 2. Kokybinis tyrimas – giluminis pusiau struktūruotas interviu. 3. Laisvųjų asociacijų metodas. 4. Piešinių analizės metodas. Tyrimo rezultatai: Ištyrus ir išanalizavus mokytojų motyvaciją motyvuoti 5–8 klasių moksleivius mokslui, buvo nustatyta, kad mokytojai yra pasąmoningai teigiamai nusiteikę motyvuoti moksleivius mokslui bei taiko įvairius metodus, skatinančius - motyvuojančius – moksleivius mokytis.
Motivation is one of the fundamental concepts of teaching - learning process. Teachers bear a great responsibility to encourage the students in grades 5-8, who already are not affected by the first teacher's authority, and are not influenced by graduation results, for education. Therefore, it is important that teachers not only explore consciously and use the widest possible range of the teaching methods that motivate students, but also understand the reasons that affect them subconsciously promoting or finding bottlenecks in improved teaching methods or techniques. This Master thesis consists of 76 pages, 19 figures, 3 tables, 76 references, and 3 appendixes, and is in Lithuanian. Keywords: motivation, teacher, student, association, subliminal ratio. The object: the motivation of teachers to encourage students' desire (motivation) to learn. Aim: to investigate the motivation of teachers of grades 5-8 students to motivate them to science. Objectives: 1. to analyze the theoretical aspects of motivation in the teaching - learning context. 2. to investigate teachers' motivation to inquire into the emerging personality of the students (motivational learning activities). 3. To analyse the methods that are used by teachers to encourage students' motivation. Research methods: 1. Analysis of scientific literature. 2. Qualitative study - depth semi -structured interviews. 3. Method of free associations. 4. Method of drawings' analysis. The results: The investigation and analysis of the motivation of teachers to motivate students to science in grades 5-8 show that teachers are positive about subconscious motivation of students to science and use a variety of techniques to encourage - and motivate - the students to learn.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115057
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.