Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115055
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Tamulionytė, Inga
Title: Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Klaipėdos mieste tyrimas
Other Title: The research of land taking for public needs in the city of Klaipėda
Extent: 56 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: visuomenės poreikis;žemės paėmimas;viešasis interesas;public need;land taking;public demand
Abstract: Tiriamajame darbe nagrinėjamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas bei projektų rengimo problematika Klaipėdos mieste. Siekiant įgyvendinti numatytus tyrimo uždavinius, panaudotas sisteminės analizės metodas, dokumentų analizės metodas, loginis analitinis metodas, analizuojant mokslinės literatūros leidinius ir Lietuvos Respublikos teisines bazes, susijusias su žemės paėmimu visuomenės poreikiams, bei siekiant įvertinti informaciją, pateiktą teismo sprendimuose, nutartyse, įsakymuose ir kituose dokumentuose. Tyrimo rezultatų susisteminimui panaudoti analizės ir apibendrinimo metodai – duomenys sugrupuoti ir perteikti grafiškai, tyrimo rezultatai apibendrinti, bei suformuluotos išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesą Klaipėdos mieste labiausiai apsunkino teisminiai ginčai su žemės savininkais, išaugusios žemės kainos bei Valstybės biudžete nenumatyti finansavimo šaltiniai gyventojų iškeldinimui iš laisvosios ekonominės zonos plėtros teritorijos. Pagrindinės išvados: 1) teisminių procesų trukmė dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams suskirstyta tik į du etapus – ginčą dėl paėmimo ir ginčą dėl atlyginimo, o tai leidžia sutrumpinti paėmimo procesą; 2) tyrimo metu nustatyta, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesą labiausiai apsunkina teisminiai ginčai su žemės savininkais – žemės paėmimo LEZ steigimui atveju teismai truko 11 ir 5 mėn., o kelio Nr. 141 rekonstrukcijai – 9 mėn.; 3) Žemės paėmimą visuomenės poreikiams Klaipėdos laisvajai ekonominei zonai steigti apsunkino per 2 metus (2005 – 2007) išaugusios žemės kainos – žemės ūkio paskirties – 108 proc., pramonės ir sandėliavimo teritorijų žemė – 73 proc., komercinės paskirties – 32 proc., gyvenamųjų teritorijų žemė – 1,3 proc.; 4) po Žemės įstatymo pataisų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas sutrumpėjo, kadangi teisminiai ginčai dėl kompensacijos dydžio tapo trumpesni. Magistrantūros studijų baigiamąjį darbą sudaro: įvadas, 4 skyriai, 6 poskyriai, 3 paragrafai, išvados ir literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 56 puslapiai, jame yra 17 paveikslų ir 2 lentelės. Bibliografinį aprašą sudaro 46 šaltiniai.
The process of land taking for the public needs and preparation problems of projects in the city of Klaipėda is explored in this research work. A systematic analysis method, documents analysis, logical analytical method is used for research purposes analysis of the scientific literature publications and the Lithuanian legal bases on land taking for public needs and to evaluate the information provided by the court decisions, rulings, orders and other documents. Analysis and synthesis methods was used for the study results structuring – the data are grouped and graphically convey, the results summarized and conclusions are formulated. The studies showed, that judicial disputes with the landowners, soaring land prices and not covered funding sources for population eviction in the State budget were compounded the process of land taking. Main conclusions: 1) duration of the proceedings for land expropriation only divided into two phases – dispute regarding the taking and dispute regarding the compensation, it allows to shorten taking process; 2) the studies found, that process of land taking for the public needs most complicated judicial disputes with landowners – land taking for establishment of LEZ courts lasted for 11 and 5 month and reconstruction of road Nr. 141 – 9 month; 3) process of land taking for Klaipėda free economic zone impeded soaring land prices during 2 years (2005 – 2007) – agricultural use – 108 proc., industrial and warehousing land areas – 73 proc., commercial use – 32 proc., residential areas land – 1,3 proc.; 4) under the Land Law amendments land taking process has shortened because judicial disputes concerning the amount of compensation has become shorter. The study for Master degree contains: introduction, 4 chapters, 6 subchapters, 3 paragraphs, conclusions and list of references. The scope of work – 56 pages, 17 pictures, 2 tables, 46 reference sources, written in the Lithuanian language.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115055
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.