Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115024
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kazaitytė, Greta
Title: Žieminių kviečių agrocenozės tyrimai
Other Title: The reasearch of winter wheat agrocenosis
Extent: 60 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: žieminiai kviečiai;pasėlio piktžolėtumas;derlingumas;tankumas.;winter wheat;crop weed;infestation;density
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pateikiami žieminių kviečių agrocenozės tyrimai. Darbo objektas. Žieminių kviečių veislių 'Kovas DS' ir 'Olivin' pasėliai. Darbo tikslas. Ištirti skirtingų sėklos normų ir veislių poveikį žieminių kviečių agrocenozės produktyvumui. Darbo metodai: Žieminių kviečių pasėlyje 5-se kiekvieno laukelio vietose buvo įrengtos pastovios aikštelės, kuriose 5 kartus nustatytas pasėlio tankumas (3-ią ir 10-ą dieną nuo dygimo pradžios, pasibaigus augalų vegetacijai rudenį, atsinaujinus vegetacijai pavasarį ir prieš derliaus nuėmimą), 2 kartus atlikta piktžolių apskaita (pavasarį intensyvaus piktžolių dygimo metu ir prieš derliaus nuėmimą vaškinės brandos pradžioje), ištirtas dirvožemio drėgnumas, temperatūra, nustatytas pasėlio apšviestumas, lapų chlorofilo indeksas, grūdų ir šiaudų derlingumas, augalų biometriniai parametrai, paimti mėginiai grūdų kokybinių rodikliai nustatymui. Darbo rezultatai. Skirtinga žieminių kviečių sėklos norma žymesnės įtakos nei dirvožemio temperatūrai, nei drėgnumui neturėjo. Pasėlio tankumas 3-ą ir 10-ą dygimo dieną nustatytas esmingai didesnis, sėjant didesnę sėklos normą, tačiau iki vegetacijos pabaigos šie skirtumai išnyko, nes retesni pasėliai labiau krūmijosi. Geriau peržiemojo 'Kovas DS' veislės pasėliai ir jie išliko tankesni iki pilnosios žieminių kviečių brandos. Žieminių kviečių grūdų ir šiaudų derlingumas bei biometriniai rodikliai esmingai skyrėsi tik tarp žieminių kviečių 'Kovas DS' ir 'Olivin' veislių. 'Olivin' veislės grūduose, sėjant 2,5 mln. sėklų ha-1, esmingai didėjo baltymų, šlapiojo glitimo kiekiai bei sedimentacijos rodiklis, tačiau esmingai mažėjo – krakmolo kiekis, lyginant su veisle 'Kovas DS'. Didėjant pasėlio tankumui, patikimai mažėjo pasėlio apšviestumas 1/3 augalų aukštyje (r = 0,856, P ≤ 0,05), 2/3 augalų aukštyje (r = 0,474, P ≤ 0,05), tačiau didėjo žieminių kviečių lapų chlorofilo indeksas (r = 0,992, P ≤ 0,05). Žieminių kviečių pasėlio piktžolėtumas priklausė nuo pasėlių tankumo ir esmingai skyrėsi. Nustatytas tiesinis neigiamas vidutinio stiprumo ir patikimas priklausomumas tarp pasėlio tankumo ir piktžolių skaičiaus (r = 0,624, P ≤ 0,05) bei tiesinis neigiamas labai stiprus ir patikimas priklausomumas tarp pasėlio tankumo ir piktžolių masės pasėlyje (r = 0,998, P ≤ 0,01).
In this Master's thesis the research of winter wheat agrocenosis is given. Object of the research: Crops of winter wheat varieties ' Kovas DS' and 'Olivin'. Aim of the research: Investigate the impact of different varieties seeds and rates impact on productivity of winter wheat agrocenosis. Research methods: In 5 sites of winter wheat crop 5 fixed areas were equiped, where the density of culture was established (onthe 3rd and the 10th day from the beginning of germination, at the end of vegetation in autumn and resumption of vegetative growth before harvest), accounting of weed was performed twice (during intensive weed germination in spring and before the harvest at early dough) moisture and temperature of the soil were invstigated, illumination of crop, leaf chlorophyll index, grain and straw yield, plant biometric parameters were found and samples of grain quality characteristics were taken. Research results: Variations in winter wheat seeds rate did not have a significant effect on soil temperature or humidity. The density of crop on the 3rd and 10 th days of germination was set substantially higher, but by the end of the growing season, these differences disappeared, because thinner crops became more bushy. 'Kovas DS ' crop varieties overwintered better and they remained denser till full versions of winter wheat maturity. Winter wheat grain and straw yields and biometric indicators significantly varied only between winter wheat 'Kovas DS ' and 'Olivin' varieties. In 'Olivin' variety of cereals, sowing of 2.5 million. seed ha-1, substantially protein, wet gluten content and sedimentation rate increased, however, starch content comparing with the variety 'Kovas DS' decreased substantially. While the density was increasing, crop light intensity was significantly decreasing 1/3 of the plant height (r = 0.856 , P ≤ 0.05), 2/3 of the plant height (r = 0.474 , P ≤ 0.05), but the index of winter wheat leaf chlorophyll increased (r = 0.992, P ≤ 0.05). Winter wheat crop weed depended on the crop density and was fundamentally different. A linear negative of medium strenght and reliable dependence between crop density and weed number was found (r = 0.624, P ≤ 0.05) and a negative linear very strong and reliable dependence between crop density and weed mass was found, too (r = 0.998, P ≤ 0.01).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115024
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

125
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.