Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115005
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Milius, Vytautas
Title: Šiaulių regiono sąvartynų rekultivacijos įgyvendinimo tyrimas
Other Title: Siauliai regional waste dump recultivation feasibility study
Extent: 81 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: sąvartynas;rekultivacija;projektas;projektiniai sprendiniai;biodujos;landfill;re-cultivation;design;design solutions;biogas
Abstract: Tiriamąjame darbe surinkti ir susisteminti duomenys apie 2006-2012 metais Šiaulių regione (Telšių ir Šiaulių apskrityje) rekultivuotus senus sąvartynus. Apžvelgtos atliekų sąvartynuose taikomos technologijos, naudojamos medžiagos. Aprašyti sąvartynų projektavimo ypatumai, apibudinta inžinerinių tyrinėjimų svarba rekultivuojant senus sąvartynus. Išanalizuotas biodujų susidarymo procesas buitinių atliekų sąvartynuose. Nustatytos vertingiausio biodujų komponento - metano (CH4) emisijos 20-tyje rekultivuotų Šiaulių ir Telšių apskrities sąvartynų. Metano emisijos dinamika šiuose sąvartynuose nagrinėta iki 2060m. Sąvarynų dujų emisijai vertinti buvo pasinaudota dujų emisijos modeliu „LandGEM“ (Landfill Gas Emissions Model (Version 3.02)). Nustatyta metano emisijos dinamika kiekviename ir bendrai visuose nagrinėjamuose sąvartynuose. Rezultate apskaičiuota, jog išgaunant biodujas iš šių sąvartynų nuo ekspoatacijos pradžios iki šiandienos būtų akumuliuota 97,6mln. m3 CH4 metano. Tai sudaro 56,2% viso anaerobiniu proceso laikotarpiu sąvartynuose susidariusio ir dar susidarysiančio metano kiekio. Prognozuojamas likęs metano kiekis skaičiuotame laikotarpyje apie 61 mln. m3 . Darbe detaliai išnagrinėta 2007 – 2009 m. įgyvendinto Mažeikių rajono Reivyčių sąvartyno uždarymo projekto techninė dokumentacija. Nuspręsta patikrinti šio sąvartyno rekultivacijai parinktus projektinius sprendinius. Šio tikslo įgyvendinimui suprojektuoti trys skirtingi sąvartyno rekultivacijos projektai (projektiniai pasiūlymai). Reivyčių sąvartyno rekultivacijai galėjusių tikti projektinių pasiūlymų projektavimui naudotąsi ,,AutoCAD Civil 3D“ kelių ir inžinerinių tinklų projektavimo programa. Naudojantis dviejomis skirtingomis daugiakriterinės analizės programinėmis įrangomis „DAM“ ir „HYPSE“ išrinktas Reivyčių sąvartyno rekultivacijai labiausiai galėjęs tikti projektinis pasiūlymas. Tokiu būdu siekta įrodyti naujausių technologijų svarbą šių dienų projektavimo optimizavime.
The research project generates and systemizes the data on re-cultivation of old landfills in Šiauliai Region (Counties of Telšiai and Šiauliai) during the period from 2006 to 2012. The technologies applied and the materials used in the landfills have been reviewed. The peculiarities of design of landfills and the significance of engineering researches in re-cultivation of old landfills are described. The process of accumulation of biogas in the household waste landfills is analyzed. The emissions of the most valuable component of biogas, i.e. methane (CH4), were assessed in 20 re-cultivated landfills in the counties of Šiauliai and Telšiai. Dynamics of methane emission in the landfills has been analyzed for the period up to the year 2060. The gas emission model „LandGEM“ (Landfill Gas Emissions Model (Version 3.02)) was applied in order to evaluate the gas emission in the landfills. The dynamics of methane emissions in each separate landfill and jointly in all mentioned landfills together were defined. The obtained results revealed that total of 97.6 million m3 of methane (CH4) would have been accumulated if the biogas has been generated in the landfills from the beginning of operation until now. It is 56.2 per cent of total quantity of methane formed and to be formed in the landfills during the anaerobic process. The predicted remaining quantity of methane for the calculated period is about 61 million m3. The project comprehensively analyzes the technical documentation of the project for closure of Reivyčiai landfill site in Mažeikiai District. The project has been implemented during the period from 2007 to 2009. It was decided to check the design solutions chosen for re-cultivation of the landfill. Three different projects for re-cultivation of landfill (designed offers) have been prepared in order to realize the objective. The civil engineering design software ,,AutoCAD Civil 3D“ has been used to design the offers for re-cultivation of Reivyčiai landfill. The best designed offer for re-cultivation of Reivyčiai landfill was selected by using two different multifunctional analysis software programs „DAM“ and „HYPSE“. The purpose was to prove the significance of new technologies in optimization of modern-day designs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115005
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.