Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114998
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Sakavičiūtė, Simona
Title: Ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros formavimasis Lietuvoje
Other Title: Formation of Ecological Dairy Products' Consumption in Lithuania
Extent: 78 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: vartojimo kultūra;vartotojų visuomenė;ekologiški pieno produktai;vartojimo kultūros elementai;consumption culture;consumer society;ecological dairy products;elements of consumption culture
Abstract: Antros pakopos universitetinių/magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 78 puslapiai, 24 paveikslai, 23 lentelės, 64 literatūros šaltiniai, 3 priedai, lietuvių kalba. PRASMINIAI ŽODŽIAI vartojimo kultūra, vartotojų visuomenė, ekologiški pieno produktai, vartojimo kultūros elementai. Tyrimo objektas - ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūra. Tyrimo tikslas - ištirti ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūrą Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai: 1. atlikti vartojimo kultūros įtakos ekologiškiems pieno produktams rinkodaroje mokslinės literatūros analizę; 2. identifikuoti ekologiško pieno produkto sampratą rinkodaroje; 3. išanalizuoti vartojimo kultūros elementų įtaką ekologiškiems pieno produktams; 4. sukurti teorinį ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros modelį; 5. ištirti ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros teorinį modelį Lietuvoje. Tyrimo metodai: parinkti pagal keliamus tyrimo uždavinius. Pirmajam ir antrajam uždaviniui atlikti pasitelkta mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, informacijos sintetinimas ir apibendrinimas. Trečiajam ir ketvirtajam uždaviniui loginė analizė ir sintezė, indukcija ir dedukcija, palyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas. Teorinio modelio patikrinimas atliktas anketinės apklausos metodu. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta vartotojiška kultūra, pateikta ekologiškų pieno produktų samprata, išskirti ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūrą formuojantys elementai, parengtas ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros teorinis modelis; • antrojoje darbo dalyje išnagrinėtas ekologiškų pieno produktų vartojimas, aptarta ekologiškų pieno produktų vartotojų sauga teisiniu aspektu, parengta tyrimo metodika bei suformuluotos hipotezės; • trečiojoje darbo dalyje patikrintos tyrimo hipotezės, įvertinta kultūrinių elementų įtaka ekologiškų pieno produktų vartojimui, pakoreguotas ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros teorinis modelis, pateiktos įžvalgos ekologiškų pieno produktų vartojimo kultūros ugdymui; • gautais darbo rezultatais gali pasinaudoti privatus ir viešasis sektorius tobulindami savo veiklą, ko pasėkoje būtų lengviau identifikuoti ir patenkinti vartotojų poreikiai.
Final work of University Postgraduate Studies 78 Pages, 24 Figures, 23 Tables, 64 References, 3 Appendixes, in Lithuanian. KEY Words: consumption culture, consumer society, ecological dairy products, elements of consumption culture. Research object – culture of ecological dairy products' consumption. Research aim - to investigate the ecological dairy products‘ consumption culture in Lithuania Objectives: 1. to perform analysis of literature on the influence of consumption cultural on ecological dairy products in marketing; 2. to identify the concept of ecological dairy products in marketing; 3. to analyse the impact of consumption culture factors on ecological dairy products; 4. to create a theoretical model of ecological dairy products' consumption culture; 5. to investigate the theoretical model of ecological dairy products' consumption culture in Lithuania. Research methods: analysis of literature and documents, synthesis and generalization, logical analysis and synthesis, induction and deduction, comparative analysis, graphical representation, questionnaire. Research results: • The first part analyzes consumer culture, the concept of ecological dairy products, distinguishes consumer culture-forming elements, develops theoretical model of ecological dairy products' consumption culture. • The second part analyzes consumption of ecological dairy products, discusses the ecological dairy products' consumer protection, presents research methodology and the hypotheses ; • The third part checks the hypotheses, evaluates the influence of cultural elements on ecological dairy products' consumption, corrects theoretical model of ecological dairy products' consumption culture, presents the insights for education of ecological dairy products' consumption culture; • according to Lithuanian and foreign scientific works and the received the results, the theoretical model of ecological dairy products' consumption culture is developed, elements of ecological dairy products' consumption culture are identified. These results may benefit the private and public sector by improving its operations, resulting in easier to identification and satisfaction of consumers needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114998
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

69
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.