Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114957
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Bagdonienė, Indrė
Title: Ammonia Emissions From Cattle Manure In The Environment With Variable Microclimatic Factors
Other Title: Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikroklimato veiksnių aplinkoje
Extent: 26 p.
Date: 23-Jan-2014
Keywords: Ammonia emissions;manure;microclimatic factors;Amoniako emisija;mėšlas;mikroklimatiniai veiksniai
Abstract: The aim of the paper: to investigate the effect of microclimatic factors on the process of ammonia emission from manure, and evaluate possibilities to reduce ammonia emission from cowsheds by controlling these factors. The completed analysis of microclimatic factors in various naturally ventilated cowsheds revealed patterns of variation in ammonia concentration depending on air temperature in the barn. While analysing the process of ammonia evaporation from the manure, the effect of interacting environmental factors on the intensity of evaporation was evaluated. The effect of temperature, ventilation intensity and drying of manure surface on the intensity of ammonia evaporation process from manure was determined and proved. Theoretical and experimental presumptions were made for the investigation of the effect of the crust formation at the manure surface on ammonia diffusion process. Based on the obtained results, ammonia emission from naturally ventilated cowsheds with various engineering solutions can be predicted, and equipment reducing the ammonia emission from them can be installed.
Darbo tikslas ˗ Ištirti mikroklimato veiksnių įtaką amoniako emisijos procesui iš mėšlo ir įvertinti galimybes juos valdant sumažinti amoniako emisiją iš karvidžių. Ištyrus mikroklimato veiksnius įvairiose natūraliai vėdinamose karvidėse, nustatyti amoniako koncentracijos kaitos dėsningumai priklausomai nuo oro temperatūros tvarte. Analizuojant amoniako garavimo iš mėšlo procesą, įvertinta tarpusavyje sąveikaujančių aplinkos veiksnių komplekso įtaka garavimo intensyvumui. Nustatyta ir įrodyta temperatūros, vėdinimo intensyvumo ir mėšlo paviršiaus džiūvimo įtaka amoniako garavimo iš mėšlo proceso intensyvumui. Sukurtos teorinės ir eksperimentinės prielaidos tirti mėšlo paviršiuje besiformuojančios plutos įtaką amoniako difuzijos procesui. Pagal gautus rezultatus galima prognozuoti amoniako emisiją iš natūraliai vėdinamų karvidžių su įvairiais inžineriniais sprendimais ir diegti priemones mažinančias amoniako emisiją iš jų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114957
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.