Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114933
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pranckūnienė, Vaiva
Supervisor: Misevičienė, Stefanija
Title: AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginių efektyvumas
Other Title: Efficiency of AB “Rokiškio suris” Wastewater Treatment Plant System
Extent: 53 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: efektyvumas;koncentracija;nuotekos;nuotekų valymas.;concentration;efficiency;wastewater;wastewater treatment.
Abstract: Tyrimo objektas: AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valykla. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginių efektyvumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriniu aspektu pagrįsti nuotekų valymo reikšmę ir atskleisti nuotekų valymo specifiką; 2. Aptarti AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginių sistemos specifiką; 3. Palyginti nevalytų gamybinių nuotekų ir išvalytų nuotekų cheminę sudėtį; 4. Įvertinti AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginių efektyvumą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų apžvalga; tyrimų duomenų analizė; tyrimo duomenų grafinė išraiška; statistinė analizė. Tyrimo rezultatai: ○ Riebalai išvalyti nuo 99,67 iki 99,76 proc., BDS7 – nuo 99,76 iki 99,9 proc., CHDSCr – nuo 99,33 iki 99,8 proc., SM – nuo 98,89 iki 99,82 proc., Nbendras – nuo 97,47 iki 98,21 proc., Pbendras – nuo 97,15 iki 98,57 proc.. ○ Atlikus koreliacinę analizę nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu išvalytų nuotekų koncentracijų dydžiui didžiausią įtaką turėjo į valyklą paduodamų valyti nuotekų kiekis (skendinčioms medžiagoms r=0,42; Nbendras r=0,49; Pbendras r=0,27; ChDSCr r=0,52; BDS7 r=0,27; riebalams r=0,39), bei valymui panaudotos cheminės medžiagos: organinę taršą bei skendinčias medžiagas geriau šalino NaOH, o azotą ir fosforą – FeCl3. Nevalytų nuotekų koncentracija turėjo įtakos riebalų koncentracijai išvalytose nuotekose (r=0,4), o kitiems tiriamiems elementams ši įtaka buvo neesminė.
Object of the research: AB „Rokiskio suris“ wastewater treatment plant. Aim of the research: to analyze the efficiency of the AB “Rokiskio suris” wastewater treatment plant. Objectives of the research: 1. To theoretically ground the relevance of wastewater treatment and reveal its particularities; 2. To discuss the features of the AB “Rokiskio suris” wastewater treatment plant facilities; 3. To compare the chemical composition of untreated industrial wastewater with the treated one; 4. To assess the efficiency of the AB “Rokiskio suris” wastewater treatment plant. Research methods: analysis of scientific literature sources, legislative review; analysis of the survey data, its graphical view, and statistical analysis. Research results: ○ the fat was cleaned by 99.67-99.76 per cent, BOD7 by 99.76-99.9 per cent, CHODCr by 99.33-99.8 percent, SS by 98.89-99.82 per cent, Nt by 97.47-98.21 per cent, Pt by 97.15- 98.57 per cent. ○ The correlation analysis shows that during the surveyed period the residual concentrations of substances in the treated wastewater were mostly dependent on the amount of the incoming sewage ( for: SS r=0.42, Nt r=0.49, Pt r=0.27, ChODCr r=0.52, BOD7 r=0.27, fat r=0.39), and the use of cleaning chemicals: organic pollution and suspended substances were eliminated more successfully by NaOH, nitrogen and phosphorus by FeCl3. The untreated effluent concentration affected the levels of fat in the treated wastewater (r=0.4), while this impact was insignificant to other investigated elements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114933
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.