Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114923
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Japkevičiūtė-Turkuvienė, Jovita
Title: Biologijos dalyko mokymosi motyvacinių veiksnių analizė bendrosios mokymosi motyvacijos kontekste
Other Title: The analysis of the motivation factors when studying biology subject in the context of general study motivation
Extent: 54 p.
Date: 27-May-2010
Keywords: motyvacija;biologijos dalyko motyvacija;mokymasis;motivation;biology subject motivation;studies
Abstract: Lietuvoje, vykstant švietimo reformai, bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pagrindinis uždavinys tampa ne tik perteikti žinias, bet taip pat ugdyti mokinių nuostatą mokytis visą gyvenimą. Sėkmingai įveiktas šis ugdymo tarpsnis kloja pagrindus tolimesnei asmenybės saviraiškai bei karjeros siekiamybei. Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad mokinių motyvacija mokytis silpnėja. Pedagogai ima skųsti vis mažėjančiu moksleivių aktyvumu, domėjimusi, atsiranda motyvacijos problemos bei nenoras mokytis. Ypač ši tendencija stebima mokantis biologijos. Mūsų šiuolaikinėje visuomeneje ypač išpopuliarinti ekonomikos ir vadybos, finansų bei kiti socialiniai mokslai, todėl gamtamokslinis ugdymas lieka nuošalėje Taigi šiame darbe atskleidžiama bendroji mokymosi motyvacija bei veiksniai turintys įtakos biologijos dalyko mokymosi motyvacijai. Pateikiama literatūros analizė apie mokinių mokymosi motyvaciją bei jos skatinimo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, Trumpai aptariama biologijos dalyko mokymosi motyvacija. Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio tikslas - atskleisti veiksnius, turinčius įtakos moksleivių biologijos dalyko mokymosi motyvacijai. Tyrimo objektas - moksleivių biologijos dalyko mokymosi motyvacija. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: atskleisti mokymosi motyvacijos sampratą mokslinėje literatūroje; išsiaiškinti vyraujančius bendrus mokymosi motyvus; išanalizuoti veiksnius, galinčius turėti įtakos biologijos dalyko motyvacijai. Tyrimo metu naudoti šie metodai: literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, tyrimo duomenų apdorojimas. Tyrime dalyvavo 100 Kauno rajono Raudondvario gimnazijos VII–XII klasių moksleiviai. Tyrimas atskleidė, kad 54 proc. visų ištirtų mokinių yra motyvuoti mokytis, stebima mokymosi motyvacijos mažėjimo tendencija 12 – oje klasėje; Mergaites statistikai patikimai daugiau nei berniukus motyvuoja vidiniai mokymosi veiksniai. Nenustatyta, kokių nors statistikai reikšmingų biologijos dalyko mokymosi veiksnių bendrosios mokymosi motyvacijos kontekste.
In Lithuania, during Lithuanian education reform, the main task for the secondary school teachers becomes not only to impart knowledge but to train pupils’ attitude towards lifelong learning as well. The stage of this training was successfully overcome and it creates fundamentals for the further self-expression of the personality and career achievement. Investigation of the latter years show that pupils’ study motivation is weakening. Teachers more often complain about the decreasing activity and interest of pupils, motivation problems and unwillingness for studying occur. Especially this tendency is noticed while studying biology. In our modern society sciences of economics and management, finances as well as social sciences are very popularised, therefore natural sciences are totally forgotten. So, the general study motivation as well as factors influencing the motivation of the studying of biology subject are revealed in this work. The analysis of the literature over the pupils’ motivation as well as over the importance of its stimulation in our modern society is presented in the work. The motivation of the studying of the biology subject is shortly discussed in the work. The quantitative investigation with the aim – to reveal factors influencing pupils’ motivation to study biology subject – was carried out in the work. The object of the investigation - the motivation of pupils’ to study biology subject. For the achievement of this goal the following tasks were raised: to reveal the concept of the study motivation in scientific literature; to clear out predominating general study motives; to analyse factors able to have influence on the motivation of biology subject. The following methods were used during the investigation: the analysis of literature and documents, questionnaire, investigation data processing. 100 VII-XII class pupils from the Raudondvaris Gymnasium of Kaunas district took part in the investigation. The investigation has revealed that 54 per cent of all investigated pupils are motivated for studies. The tendency of the decrease of motivation was observed in the 12th class; statistically, girls are more motivated by internal study factor than boys. Any factors of the study of biology subject significant for statistics (in the context of general study motivation) were not defined.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114923
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.