Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114906
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Gudžiūnas, Mindaugas
Title: Sausinimo sistemų naudojimo efektyvumo analizė Marijampolės rajone
Other Title: Analysis of efectivity of usage of draining systems in Marijampole region
Extent: 50 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: statiniai;sausinimo sistema;drenažas;grioviai;land reclamation structures;drainage;trenches;technical condition
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 50 puslapių, 36 paveikslų, 3 lentelės, 29 literatūros šaltiniai, lietuvių kalba. Tiriamojo darbo objektas: Marijampolės r. sausinimo sistemos, melioracijos statiniai. Tiriamojo darbo tikslas: ištirti naudojamų sausinimo sistemų efektyvumą, sausinamų žemių naudojimą ir eksploatacijos priemonių efektyvumą sąlygojančius pagrindinius veiksnius Marijampolės rajone. Pagal gautus tyrimų rezultatus sudaryti rodiklių sistemą naudojimo priemonių ekonominiam efektyvumui nustatyti. Tiriamojo darbo uždaviniai: 1. Atlikti dabartinių sausinimo sistemų techninio – ekonominio efektyvumo nustatymo metodų literatūrinę analizę, parengiant rodiklių sistemą sausinimo sistemų būklei bei jų eksploatacijos efektyvumui nustatyti; 2. Atlikti sausinimo sistemų techninės būklės, sausinimo efektyvumo tyrimus, nustatant įvertinimo rodiklių reikšmes bei skaičiavimo priklausomybes; 3. Atlikti sausinamų ariamų žemių derlingumo ir jo sumažėjimo dėl neefektyvaus sausinimo tyrimus, nustatant sausinimo sistemų naudojimo priemonių ekonominio efektyvumo rodiklių reikšmes bei skaičiavimo priklausomybes. Tiriamojo darbo metodika: tyrimai buvo atlikti Marijampolės rajone. Šiems tyrimams panaudoti matematinės statistikos metodai – duomenų grupavimas, sistemingumas, tyrimo duomenų grafinės išraiškos metodai. Tiriamojo darbo rezultatai: atlikus Marijampolės rajono sausinimo sistemų remonto efektyvumo tyrimus, buvo nustatyta kaip keičiasi sausinimo sistemų remonto efektyvumas sausinamoje žemėje auginant įvairius žemės ūkio augalus pagal turimus duomenis apskaičiuotas sausinimo sistemų efektyvumo koeficientas didžiausiai yra auginant bulves ir kviečius. Mažesnis jis yra auginant grikius ir linus kasmet šie koeficientai skiriasi priklausomai nuo derliaus, ekonominių sąlygų, supirkimo kainų, išauginimo išlaidų ir sausinimo sistemų gedimų ploto. Išvados: Pagrindiniai veiksniai lemiantys sausinimo sistemų remonto efektyvumą yra gedimų ploto dydis ir derlingumas. Efektyvumas didesnis tuo, kuo trumpesnis išlaidų atsipirkimo laikas, auginant cukrinius runkelius ir bulves jis trumpiausias.
Master Thesis: 50 pages, 36 pictures, 3 tables, 29 references, written in Lithuanian language. Main words: constructions, drainage, drain system, trenches. The subject of the research work: drain systems of Marijampole region, melioration constructions. The aim of the study: to investigate the efectivity of draining systems, usage of drainable lands and the main factors determinating the efectivity of exploitation of drainage devices in Marijamplole region. The specific aims of this study: 1. To perform the literary analysis of determination methods of technical – economical efectivity of present draining systems; 2. To accomplish the analysis of the technical condition of draining systems and drainage efectivity by estimating the index values and mathematical subjections; 3. To establish the investigation of richness of drained arable lands and the reduction of richness due to inefective draining, by determinating the values of economical efectivity rates of exploitation of drainage devices and mathematical subjections. The methodology of the study: the analysis was carried out in Marijampole region Mathematical methods (data grouping, mathematical organization, the methods of mathematical graph expression) of statistics were used in this study. Results: Determined the efectivity of drained lands by growing different agricultural plants; The highest efectivity index was estimated by growing potatoes and wheat. Slightly lower efectivity index obtained for buckwheat and flax; Efectivity index differs annually subject to the harvest, economical conditions, buying prices, nurture expenses and deterioration areas of drained systems. Conclusions: The main factors determinating the efectivity of maintenance of drained systems are the extent of deterioration area and fecundity. The shorter the time of buy off of expenses the greater the effectivity is. The shortest buy off of expenses is obtained by growing sugarbeets and potatoes. The profit obtained by growing these plants covers the expenses of drainage repair within a few years. The least payable are annual and perennial herbage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114906
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.