Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114806
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Paunksnis, Mantas
Title: UAB “Kamesta” verslo plėtra
Other Title: The activity strategy of UAB “Kamesta”
Extent: 80 p.
Date: 18-May-2009
Keywords: verslas;strategija;valdymas;statybų rinka;konkurencinė aplinka.;business;strategy;management;constructional market;competitive environment
Abstract: Tyrimo objektas yra UAB “Kamesta”. Darbe analizuojama įmonės gamybiniai techniniai pajėgumai, organizacinė valdymo struktūra, kokybės ir aplinkosaugos sistemų diegimas, rinkos galimybės, konkurencinė aplinka bei verslo plėtros strategija. Tyrimui naudota įvairi mokslinė literatūra, statistiniai duomenys, internetiniai šaltiniai bei UAB “Kamesta” asmeniniai dokumentai. Duomenys pateikiami ne tik teoriniu, bet ir grafiniu būdu. Darbe yra lentelių bei vaizdinės medžiagos. Atlikus literatūros analizę, pateikiami gauti tyrimo rezultatai, kuriuose atsispindi įmonės veiklos raida ir dabartis, turima technika ir pajėgumai bei valdymo struktūra. Remiantis šiais duomenimis, formuojama UAB “Kamesta” veiklos strategija. Analizuojama įmonės investicijų politika, kokybės bei aplinkosaugos sistemų diegimas. Toliau suformuojamos pagrindinės įmonės verslo kryptys, į kurias įmonė labiausiai yra orientuota. Remiantis gautais duomenimis, atliekama rinkos analizė, kurios tikslas yra nustatyti UAB “Kamesta” paslaugų poreikį visuomenėje ir pagrindinius jos užsakovus. O kur yra paklausa, ten visuomet yra ir konkurencija, todėl toliau atliekama konkurencinės aplinkos analizė, įvardijant pagrindinius įmonės konkurentus, jų tikslus, siekius bei galimybes. Išanalizavus visas įmonės grandis, visi duomenys sutraukiami į kelis pagrindinius rodiklius, kurie atspindi įmonės finansinę būklę. Kitaip tariant, atliekama įmonės finansinė analizė, kurios metu palyginami pelningų 2007 m. rezultatai su praėjusių 2008 m. rezultatais. Tokiu būdu nustatyta kaip kito įmonės pagrindiniai finansiniai rodikliai per pastaruosius dvejus metus, bei kokią įtaką įmonei daro visą šalį “kankinanti” finansinė krizė. Tyrimo metu nustatyta, jog UAB “Kamesta” yra didelė, tvirta ir šiuolaikiška statybinė įmonė, užimanti aukštas vietas statybų rinkoje. Dėka ilgametės patirties, turimos technikos gausos ir aukštos darbuotojų kvalifikacijos, beveik visus statybos darbus įmonė gali atlikti savarankiškai, kokybiškai ir sutartyse numatytu laiku. Nepaisant sunkaus ekonominio laikotarpio ir suprastėjusios finansinės padėties, UAB “Kamesta” veikla vis dar yra pelninga, jai nesunkiai sekasi atsiskaityti už trumpalaikius įsiskolinimus, trumpalaikėms reikmėms netrūksta pinigų, o darbuotojai atlyginimus gauna laiku ir nustatyta tvarka.
An object of a research is UAB “Kamesta”. In this work industrial technical capacities, organizing management structure and environment protection systems installation, market opportunities, competitive environment and business development strategy of a company there are analysed. Various scientific literature, statistic data, internet sources and personal documents of the UAB “Kamesta” there were used for this research. The data is presented not only in theoretical method, also graphic. There are also tables and images presented in this work. When analysed the literature, the obtained results of the research are presented. The development and the present of a company, its owned technology, capacity and management structure are reflected in the results of a research. The activity strategy UAB “Kamesta” is based on this data. Company’s investments politics, quality and environment protection systems installation there are analysed. Further, the main company’s business directions into which the company is orientated are formed. Referine to the received data, the market analysis is performed. The purpose of the analysis is to establish the requirement of services and the main customers of UAB “Kamesta”. Where there is a demand, the competition also exist, therefore, the analysis of the competitive environment has been carried out by identifying the main company’s competitors, their goals, aspirations and possibilities. When analysed all the links of the company, all the data are summarised into several fundamental indicators which reflect the financial state of a company. In other words, the company’s financial analysis is done in which the results of the year 2008 are compared with the previous year results in respect of profit. Thus, the quantitative changes of the main financial indicators in two years period were measured and the influence of the financial crisis for the company was ascertained. The results of the research showed that UAB “Kamesta” is large, strong and modern company of construction which has a high position in the constructional market. With regard to longevous experience, owned plenty of technical mechanisms and highly qualified staff, almost all the commitments of the company can be fulfilled in an independent, qualitative and timely way. UAB “Kamesta” proceeding is still profitable despite the difficult economic period and worsened financial state. The company does not face many problems in paying short-term liabilities, buying occasional materials and the employees get their wages on time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114806
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

33
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.