Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114777
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Klimkevičius, Donatas
Title: Savaiminės floros bastutinių šeimos (Brassicaceae) aliejinių rųšių augalų produktyvumo įvertinimas
Other Title: Endogenous flora of cabbage family (Brassicaceae) oilseed species plant performance evaluation
Extent: 52 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: Paprastasis poklius;smalkinis tvertikas;eruko rūgštis;aliejaus kiekis sėklose;Flixweed;Wallflower;erucic acid;seed oil content
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiamų savaiminių rūšių, smalkinio tvertiko (Erysimum cheiranthoides L.), paprastojo pokliaus (Descurainia sophia) sėklos buvo surinktos įvairiuose Lietuvos regijonuose ir pasėtos smalkinio tvertiko bei paprastojo pokliaus augalų auginamų vienodomis sąlygomis (ex situ) produktyvumo įverinimui. Augalai sėti vieno kvadratinio metro laukeliuose. Buvo fiksuoti augalų fenologiniai tarpsniai. Derlius nuimtas augalų brandos tarpsnyje: smalkinis tvertikas 2009 m. rugpjūčio 10–30 d., 2010 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 9 d.; paprastasis poklius 2009 m. liepos 7–28 d., 2010 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 5 d. Buvo išanalizuoti smalkinio tvertiko ir paprastojo pokliaus skirtingų populiacijų morfometriniai rodikliai: augalo aukštis, šakojimosi aukštis, žiedynų skaičius augale, ankštarų skaičius žiedyne, sėklų skaičius ankštaroje, vieno augalo sėklų derlius (g). Nustatyti sėklų biocheminiai rodikliai: aliejaus kiekis sėklose; eruko rūgšties kiekis aliejuje. Iš tirtų produktyvumo ir biocheminių rodiklių mažiausiai nuo tyrimo metų meteorologinių sąlygų priklausė šie rodikliai: ankštarų skaičius žiedyne, sėklų skaičius ankštaroje ir aliejaus kiekis sėklose. Labiausiai kito augalo aukštis, žiedynų skaičius ir sėklų derlius. Tarp tirtų smalkinio tvertiko pavyzdžių tyrimo metais vienu iš didžiausių augalo aukščiu (92,6 cm), augalo sėklų derlingumu (7,1 g) ir aliejaus kiekiu sėklose (37,1 proc) išsiskyrė pavyzdys iš Preilos, Klaipėdos r. (Nr. 17). Šio pavyzdžio augalai pasižymėjo ir ilgiausia vegetacija. Stabilumu ir sugebėjimu prisitaikyti prie gana skirtingų meteorologinių sąlygų pasižymėjo smalkinio tvertiko pavyzdys, surinktas Kaniūkuose Kauno r. (Nr. 13). Šio pavyzdžio augalų aukštis (105,8 cm – 2009 m., 83,8 cm – 2010 m.), sėklų skaičius ankštaroje (30,2 vnt. – 2009 m., 32,1 vnt.– 2010 m.), aliejaus kiekis sėklose (37,7 proc. – 2009 m., 35,7 proc. – 2010 m.) bei eruko rūgšties kiekis aliejuje (18,55 proc. – 2009 m. – 18,78 proc. – 2010 m.) tyrimų metais skyrėsi mažiausiai. Tarp tirtų paprastojo pokliaus pavyzdžių vienu iš didžiausių augalo aukščiu (105,5 cm), augalo žiedynų skaičiumi (105,5 vnt), dideliu augalo derlingumu (8,58 g) bei aliejaus kiekiu sėklose (32,1 proc) ir eruko rūgšties kiekiu aliejuje (7,7 proc) išsiskyrė populiacija iš Preilos Klaipėdos r. (Nr. 10)
Master's thesis submitted to The self kinds of Wallflower (Erysimum cheiranthoides L.), Flixweed (Descurainia Sophia) seeds were collected in various Lithuanian regions and sown in one meter fields. Wallflower and Flixweed collections were growing under the same conditions (ex situ) to evaluate these kinds of automatic populations. Plants sown per square meter plots. Were captured plants phenological stages. Harvested in plants maturity stage: Wallflower on August 10-30 2009, 28 July. - 9 August., 2010, Flixweed July 7 – 28 2009, 28 July - 5 August 2010. Were analyzed Wallflower and Flixweed different populations biometric indicators: plant height, branching height, number of inflorescences in the plant, pod number of inflorescence, seeds per pod, seed yield per plant (g). Determine the biochemical characteristics of seeds: oil content of seeds, erucic acid content in oil. In the investigated biochemical indicators of productivity and the least from the date of the meteorological conditions are the following indicators: the number of pods inflorescence, seeds per pod and seed oil content, and most other - plant height, number of inflorescences and seed yield. Among the tested samples of Wallflower study in one of the greatest plant height (92.6 cm), seed yield (7.1 g.) and seed oil content (37.1 percent). Distinguished example of Preila, Klaipeda district. (No. 17). This model is characterized that its plants and vegetation is the longest. Stability and its ability to adapt to very different meteorological conditions characterized by Wallflower sample collected in Kaniūkai, Kaunas distr. (No. 13). The plant height (105.8 cm - 2009., 83.8 - 2010), seeds per pod (30.2 - 2009., 32.1 - 2010.), oil content (37.7 per cent. - 2009 on., 35.7 per cent. - 2010.) and erucic acid content of seeds (18.55 per cent. - 2009. - 18.78 percent. - 2010) differed little in research. Among the tested samples of Simple prostrate one of the greatest plant height (105.5 cm), number of inflorescences of the plant (105.5 pc.). High crop yield (8.58 g) and seed oil content (32.1 percent) and erucic acid oils (7.7 percent) divorced population of Preila Klaipeda district. (No. 10)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114777
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

43
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.