Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114749
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mikšytė, Evelina
Title: Kalio trąšų formų, normų ir jų derinių su EPSO Microtop trąšomis įtaka miežių derliui
Other Title: The Influence of Potassium forms, rates and their combinations on the EPSO Microtop Fertilizers for Barley Yield
Extent: 49 p.
Date: 11-May-2009
Keywords: vasariniai miežiai;trąšos;derlius;cheminė sudėtis.;spring barley;fertilizers;yield;chemical composition
Abstract: Tręšimo lauko bandymai buvo atliekami 2007 - 2008 metais, Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Keturlaukėje sėjomainoje auginami vasariniai rapsai, vasariniai miežiai + įsėlis, daugiametės žolės I n. m., žieminiai kviečiai. Bandymais buvo siekiama įvertinti kalio trąšų formų, jų normų, bei jų derinių su EPSO Microtop įtaką vasarinių miežių derliui. Bandyme buvo auginama lietuviška vasarinių miežių veislė 'Ūla'. Bandyme tirta - kalio chlorido (MOP) bei kalio druskos (Korn-Kali) normų ir papildomo patręšimo per lapus EPSO Microtop (2 x 20 kg ha-1) efektyvumas vasarinių miežių pasėlyje. Bandyme nustatyta, kad kalio ir EPSO Microtop trąšos didino vasarinių miežių 'Ūla' derlių. 2007 metais, lyginant su kontrole, grūdų derlius didėjo nuo 8,8 % iki 18,8 %, o šiaudų derlius - nuo 10,5 % iki 25,5 %. Didžiausi derliai gauti patręšus K90 Korn-Kali norma ir EPSO Microtop (2 x 20 kg ha-1) trąšomis. Šių trąšų normos buvo efektyvios ir 2008 metais, kadangi, lyginant su kontrole, gautas grūdų derliaus priedas 6,8 % - 16,3 %, o šiaudų derliaus priedas -9,5 % -17,6 %. Žaliųjų proteinų kiekis miežių grūduose tręšiant MOP - K90 norma padidėjo 0,56 proc. vnt. Grūdų kokybė buvo geresnė 2008 m., kai grūdų baltymingumas siekė 10,63 %, o 2007 m. 10,40 %. Didžiausias NEM kiekis kontroliniuose laukeliuose - 78,47 %, patręšus tik N60P60 normomis. Didėjant kalio trąšų normai NEM kiekis mažėjo. Tirtos kalio trąšų formos ir normos, bei jų deriniai su EPSO Mikrotop 1000 sėklų masę padidino, tačiau jų daigumui žymios įtakos neturėjo.
Fertilizing field experimentation was done in 2007 and 2008 year at the experimental station of Lithuanian University of Agriculture. Spring rape, spring barley plus under-crop, perennial grass I years of using, winter wheat are grown in four-field rotation of crops. Purpose of the experimentation was to evaluate the influence of potassium fertilizer forms, its norms and it's combinations on spring barley with EPSO Microtop fertilizers. Spring barley breed 'Ūla' was used for the experimentation. Potassium chloride, potassium salt (Korn-Kali) norms and the additional fertilizing through leaves with EPSO Microtop (2 x 20 kg ha-1) the effectiveness of spring barley crop was researched in the experimentation. The experimentation shoved that potassium and EPSO Microtop fertilizers made the yield of spring barley 'Ūla' increase. Grain yield increased from 8,8 % to 18,8 % and straw yield - from 10,5 % to 25,5 % when comparing year 2007 with the control. Best yields were obtained when fertilizing with K90 Korn-Kali norm and EPSO Microtop (2 x 20 kg ha-1) fertilizers. These fertilizer norms were effective in year 2008 also because in comparison with the control the obtained grain yield addition was 6,8 % -16,3 % and straw yield addition - 9,5 % -17,6 %. The crude protein content in grains, after fertilization with MOP - K90 rate increased 10, 37 percent. pc. Grain quality was better in 2008, when grain proteins up to 10.63 % and in 2007 just 10.40 %. NEM controls the maximum number of fields - 78.47%, fertilize with only N60P60 rates. The growth rate of potassium fertilizer NEM volume decreased. Investigated potassium fertilizer forms and rates, and their combinations with the EPSO Mikrotop 1000 seed weight increased, but they did not have a significant impact on germination.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114749
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.