Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114725
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Stonytė, Dovilė
Title: Dirvožemio cheminių ir biologinių rodiklių tyrimas ekologiniame P. Tiknevičiaus ūkyje
Other Title: The investigation of soil chemical and biological indicators in ecological farm of P.Tiknevičius
Extent: 48 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: dirvožemis;cheminiai ir biologiniai rodikliai;ekologinis ūkis;topinambai;soil;chemical and biological indexes;organic farming;Jerusalem artichoke
Abstract: Darbo tikslas– ištirti P. Tiknevičiaus ūkio trijų laukų dirvožemio chemines ir biologines savybes ir parinkti tinkamiausią iš jųekologiniam topinambų (Heliantus tuberosus L.) gumbų auginimui. Darbo uždaviniai:ištirti ir palyginti tyrimų laukų dirvožemio chemines savybes (pH, judriojo kalio, judriojo fosforo, amoniakinio, nitratinio, mineralinio azoto kiekį dirvožemyje); ištirti ir palyginti tyrimų laukų dirvožemio fermento ureazės aktyvumą 0-20 cm armens sluoksnyje; ištirti ir palyginti tyrimų laukų dirvožemio fermento sacharazės aktyvumą 0-20 cm armens sluoksnyje; pasiūlyti ekologiniam topinambų auginimui dirvožemio chemine ir biologine sudėtimi tinkamiausią tyrimų lauką. Tyrimo metu standartiniais metodais nustatyti dirvožemio cheminiai ir biologiniai rodikliai:pH 1 mol l-1 KCI suspensijoje; judrusis fosforas (P2O5), judrusis kalis (K2O), nitratinis azotas (N-NO3-) ir amoniakinis azotas (N-NH4+), mineralinis azotas (suma nitratinio ir amoniakinio azoto); ureazės aktyvumas, sacharazės (invertazės) aktyvumas. Tyrimų duomenų vidurkiai bei standartiniai nuokrypiai apskaičiuoti „Microsoft Excel“ programa, tarp požymių nustatytas koreliacijos priklausomumas. Nustatyta, kad: didžiausi fosforo (171 mg kg -1), nitratinio (4,56 mg kg -1), amoniakinio (3,91 mg kg -1) bei mineralinio azoto (83,7 kg ha -1) kiekiai buvo 2-ojotyrimų lauko, o kalio (85 mg kg -1) - 1-ojo tyrimų lauko dirvožemyje. Esminiai didžiausias ureazės aktyvumas - 0,29 mg 1 g orasausio dirvožemio per 24 h - buvo 2-ojo tyrimų lauko dirvožemyje. Esminiai intensyviausias sacharazės aktyvumas – 36,7 mg 1 g orasausio dirvožemio per 48 h –2-ojo tyrimų lauko dirvožemyje. Nustatytas stiprus tiesioginis ir statistiškai patikimas priklausomumas, esant 95 proc. tikimybės lygmeniui, tarp ureazės aktyvumo ir mineralinio azoto kiekio 2-ojo tyrimų lauko dirvožemyje (r= 0,987), o tarp ureazės aktyvumo ir pH - labai stiprus statistiškai patikimas priklausomumas, esant 99 proc. tikimybės lygmeniui, 1-ojo tyrimų lauko dirvožemyje. Taip pat nustatytas vidutinis (r=0,691) koreliacijos priklausomumas tarp sacharazės aktyvumo ir judriojo kalio kiekio trečiojo tyrimų lauko dirvožemyje bei stiprus priklausomumas – (r=0,745) – tarp judriojo fosforo 2-ojo tyrimų lauko dirvožemyje.
The aim- to investigate the soilchemical and biological properties in organic P. Tiknevičius farmfields and to recommend the most suitable for growing Jerusalem artichoke(Heliantus tuberosusL.)tubers. The goals: to analyze and compare there searchfield sof soilchemical properties (pH, mobile potassium, mobile phosphorus, ammonia, nitrate, mineral nitrogenin the soil); to investigateand compare the soil enzyme urea seactivity in the 0-20 cm soil layer, to investigate and compare the soil sucrase enzymeactivity inthe 0-20 cmsoil layer; to recommend for organic Jerusalem artichoke cultivation the most suitable soil chemical and biological composition. The soil chemical and biological indexes: pH, mobile phosphorus (P2O5), mobile potassium (K2O), nitrate nitrogen (N-NO3-) and ammonia nitrogen (N-NH4+), mineral nitrogen (sum of nitrate and ammonia nitrogen), urease and sucrase (invertase) activities were studied by standard methods. Researchdatameans andstandard deviations werecalculatedin MicrosoftExcel software, and thecorrelation dependencebetween indexes were estimated. It was found that the most amount of phosphorus (171 mg kg -1), nitrate (4.56 mg kg -1), ammonia (3.91 mg kg -1) and mineral nitrogen (83.7 kg ha -1) was in Haplic Dystric Arenosols (Haplic Dystri Arenosols) (second field) and potassium (85 mg kg -1) - Eutric Haplic Arenosols (Eutri-Haplic Arenosols) (the first field trials). Essential highest urease activity - 0.29 mg in 1 g of air dried soil in 24 h – was identified in Haplic Dystric Arenosols (Haplic Dystri Arenosols) (second field of study). The most intensive sucrase activity - 36.7 mg in 1 g of air dried soil in 48 h - Eutric Haplic Arenosols (Eutri-Haplic Arenosols) (the first field trials). A strong and statistically significant direct dependence with 95 percent probability level was estimated between the urease activity and mineral nitrogen content in 2-th field soil (r = 0.987) and between urease activity and pH - a very strong statistically significant at 99 percent dependency in the 1-st field soil. Also was determine the average (r = 0.691) correlation dependence between the sucrase activity and the potassium content in the third field and a strong dependence (r = 0.745) as well between the content of phosphorus in the 2-nd field soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114725
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.