Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114691
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Latvinskienė, Monika
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Azoto poveikis skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių grūdų kokybės rodikliams
Other Title: Effect of nitrogenous fertilizers on winter wheat (Triticum aestivum L.) grain quality
Extent: 31 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: žieminiai kviečiai;papildomas tręšimas;azotas;derlingumas;grūdų kokybė;winter wheat;an additional fertilization;nitrogen;yield;grain quality
Abstract: Magistro darbe tiriamas azoto poveikis skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių grūdų kokybės rodikliams. Darbo objektas – 2010–2011 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje augintos žieminių kviečių veislės: Ada, Akteur, Zentos ir Tauras DS. Darbo tikslas - nustatyti pagrindinio ir papildomo tręšimo azoto trąšomis įtaką žieminių kviečių ‛Ada’, ‛Akteur’, ‛Zentos’ ir ‛Tauras DS’ derlingumui ir grūdų kokybei. Darbo metodai – siekiant įvertinti žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) skirtingų veislių derlingumą ir kokybinių rodiklių pokyčius, naudotas kelių karbamido koncentracijų, įvairiais javų brendimo tarpsniais, tirpalas. Darbo rezultatai – papildomas tręšimas azoto trąšomis esminiai didino visų veislių žieminių kviečių derlingumą. Derlingiausi buvo Ada veislės žieminiai kviečiai (5,0–6,5 t ha-1), mažiausią derlių subrandino Akteur veislės žieminiai kviečiai (4,2–5,0 t ha-1). Visų žieminių kviečių veislių grūdų derlingumą efektyviausiai didino tręšimas N60+N40+N30 norma. Visuose variantuose papildomas tręšimas azoto trąšomis patikimai didino baltymų bei šlapiojo glitimo kaupimąsi grūduose. Daugiausiai baltymų ir šlapiojo glitimo nustatyta Ada veislės žieminių kviečių grūduose, kurie papildomai tręšti vėlyvaisiais augimo tarpsniais (BBCH 34-36 ir BBCH 71-74), didesne azoto norma. Papildomo tręšimo azoto trąšomis poveikyje didėjo sedimentacijos rodiklio reikšmės, kritimo skaičius atitiko keliamus reikalavimus duoniniams kviečiams (nuo 215 s iki 306 s). Krakmolo kiekis kviečiuose kito atvirkščiai proporcingai baltymų kiekiui. Didžiausiais krakmolo kiekis nustatytas Zentos veislės grūduose (70,1–68,2 proc.), o mažiausiu krakmolingumu pasižymėjo Ada veislės grūdai, kurių krakmolingumas svyravo nuo 65,5 iki 67,6 proc.
The main idea of this work is to identify the basic and additional nitrogen fertilization effect on different varieties of winter wheat (Triticum aestivum L.) grain yield and quality. Study object: In 2010–2011 Aleksandras Stulginskis University Experimental Station grown winter wheat varieties: 'Ada', 'Akteur', 'Zentos' ir 'Tauras DS'. Study aim: To evaluate winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties, yield and qualitative indicators of changes using ammonium nitrate and urea nitrogen in different concentrations in individual stages of grain maturation. Methodology: In order to evaluate the different yield quality indices of winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars were used different concentrations of urea nitrogen solutions in various stages of grain maturation. Results: Additional fertilization with nitrogen fertilizers has considerably increased for all varieties of winter wheat yield. Winter wheat 'Ada' variety yield was (5.0 to 6.5 t ha-1), the lowest yield winter wheat 'Akteur' variety (4.2 to 5.0 t ha-1). To all varieties of winter wheat grain yield was increased the most efficiently by fertilization of N60+N40+N30 norm. Fertilization treatments in all three nitrogen fertilizer norms significantly increased the protein and wet gluten accumulation in grain. Most of the protein and wet gluten found in 'Ada' variety of winter wheat grain, which additionally fertilized in late growth stages (BBCH 34-36 and BBCH 71-74), the higher nitrogen rate. Additional nitrogen fertilization effect increased sedimentation rate values, the number of falls in line with the requirements for breadmaking wheat (from 215 s to 306 s). The starch content of wheat is inversely proportional to other proteins. According research results the highest starch content was in the 'Zenta' variety in grain (70.1 to 68.2 percent.), and the lowest starch content was characterized by 'Ada' a variety of grains, where the starch content ranged from 65.5 to 67.6 percent as well .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114691
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.