Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114690
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Miliuvienė-Starinskaitė, Lijana
Title: Hidroelektrinių ant Siesarties upės poveikio aplinkai įvertinimas ir priemonės poveikiui sumažinti
Other Title: The evaluation of influence on environment of hydro power stations on Siesartis on river and implements for reducing the influence
Extent: 64 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: hidroenergetika;hidroelektrinės;poveikis.;Hydroenergy;hydropower stations;influence.
Abstract: Ilgą laiko tarpą hidroenergetika vertinta kaip sėkminga žmonijos vystymosi ir akivaizdžios naudos išraiška, pastaruoju metu siejama su reikšmingu poveikiu gamtinei aplinkai bei įtaka klimato kaitai. Lygumų šalyse, net ir mažos galios hidroelektrinių statyba pareikalauja didelių užliejamų žemės plotų. Šiame darbe nagrinėjama Siesarties upė, aptartiamos hidrojėgainės, kurios buvo pastatytos ant Siesarties upės įvairiais metais, apskaičiuotas Siesarties hidroenergetinis potencialas dabartinėmis sąlygomis, bei įvertinta kokį poveikį daro atstatytos ir neatstatytos hidrojėgainės bei likę griuvėsiai. Darbo tikslas - išanalizuoti hidroelektrinių ant Siesarties upės poveikį aplinkai ir aptarti priemones poveikiui sumažinti. Darbe buvo atlikti skaičiavimai padalijus upę į ruožus priklausomai nuo juose tekančio vandens debito ir vandens paviršiaus kritimo (nuolydžio) pobūdžio ir atliekamas Siesarties upės kaskadavimas, duomenų sisteminimas, grupavimas, literatūros šaltinių analizė. Labai daug galimos gauti elektros energijos prarandama dėl aplinkosaugos apribojimų. Gerai suprojektuotos, stebimos bei darniais principais valdomos MHE gali turėti mažesnį poveikį ekosistemoms ir gali būti „draugiškos aplinkai“.
For a long time hydro energy was estimated as successful and obvious expression of benefit of humanity development, recently related with significant impact on environment and also with global warming. In countries with plain relief, even building of small hydro power stations requires large affluent areas. In this work the Siesartis river is analyzed, discussed hydropower stations, which were built in various year, calculated potential of hydropower at present conditions, and evaluates what influence does rehabilitated or abandoned hydropower stations. The purpose of the work - analyze negative impact of hydropower stations on Siesartis river to environment and discus possible methods for reducing of negative influence. In this work were performed calculations based on division of the river into elements depending on flow rate and water surface slope. Also was done cascading of Siesartis river, data systematization, grouping and analysis of literature sources. A large part of possible to obtain energy we lose, because environmental confines are very strict. Small hydropower stations that are competently designed, under good and harmonious supervision may have lesser negative impact, and to be friendly for environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114690
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.