Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114665
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Baltrušaitytė, Ernesta
Title: Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių agrocenozei
Other Title: Effects of long-term reduced tillage and direct seeding on winter wheat agrocenoses
Extent: 53 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: Supaprastintas žemės dirbimas;žieminiai kviečiai;tiesioginė sėja;piktžolių gausumas.;Reduced tillage;winter wheat;direct seeding;weed abundance.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių agrocenozei tyrimo rezultatai. Darbo objektas – pagrindinio žemės dirbimo būdai žieminiams kviečiams. Darbo metodai: buvo tirti tokie žemės dirbimo būdai: 1) įprastinis arimas 23–25 cm gyliu; 2) seklusis arimas 12–14 cm gyliu; 3) gilusis purenimas 23–25 cm gyliu; 4) seklusis purenimas 12–15 cm gyliu; 5) tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą. Atlikti šie stebėjimai: Dirvos agrocheminių savybių nustatymas, piktžolėtumo nustatymas, žieminių kviečių daigų tankumas, sliekų kiekis dirvoje, produktyvių stiebų tankumas, derliaus apskaita, bei 1000 grūdų masė. Darbo rezultatai. Nustatyta, kad tiesioginė sėja, bei gilusis purenimas esmingai padidino trumpaamžių piktžolių daigų tankumą žieminių kviečių pasėlyje, o taikant seklaus purenimo būdą esmingai padidėjo daugiamečių piktžolių daigų tankumas lyginant su įprastai suarta dirva. Žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje esmingai padidėjo daugiamečių piktžolių masė sekliai artuose, giliai purentuose ir sekliai purentuose laukeliuose, lyginant su įprastiniu arimu. Įprastinį arimą pakeitus giliu purenimu, sekliu purenimu ir tiesiogine sėja į neįdirbtą dirvą, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai nustatyta esmingai didesnis dirvinio garstuko daigų tankumas. Taikant ilgalaikę tiesioginę sėją žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje nustatyta esmingai didesnis paprastosios rietmenės daigų skaičius ir masė. Sliekų kiekis ir jų biomasė esmingai didesnė buvo taikant tiesioginę sėją į neįdirbtą dirvą lyginant su įprastiniu žemės dirbimu. Žemės dirbimo supaprastinimas esmingai nesumažino žieminių kviečių derlingumo ir 1000 grūdų masės, palyginus su tradiciniu žemės dirbimu.
Master's thesis presents the results of the investigation of effects of long-term reduced tillage and direct seeding on winter wheat agrocenoses. Object of work – are the main methods of tillage for winter wheat. Research methods: the following tillage methods were investigated: 1) conventional ploughing at the depth of 23–25 cm, 2) shallow ploughing at the depth of 12–14 cm, 3) deep loosening at the depth of 23–25 cm, 4) shallow loosening at the depth of 12–15 cm; 5) direct seeding into uncultivated soil. The following sampling were performed: soil agrochemical properties, weed abundance, winter wheat seedling density, quantity of earthworms in soil, productive stems density, yield and 1000 grain weight. Results. It was found that direct seeding and deep loosening substantially increased the annual weed seedling density of winter wheat crop, while the shallow method of loosening significantly increased weed seedling density compared to normal ploughing soil. The mass of perennial weeds has increased substantially at the end of the winter wheat growing season in shallow ploughing, deeply loosened and shallow ploughing plots compared to conventional ploughing. When normal ploughing was replaced with deep loosening, shallow loosening and direct seeding in the uncultivated soil after the recurrence of winter wheat vegetation, the density of Sinapis arvensis L. shoots increased significantly. When applying long-term direct seeding at the end of winter wheat growing season, the number and weight of Echinochloa crus – galli (L) shoots has increased significantly. Earthworm number and biomass levels were substantially higher under direct seeding in uncultivated soil compared with conventional tillage. Tillage simplification did not reduce significantly the winter wheat yield and 1000 grain weight, compared with conventional tillage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114665
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.