Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114608
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Urbanavičius, Justinas
Title: Medynų tūrio nustatymo metodų tyrimas (vidurio Lietuvos miškai)
Other Title: Wood bulk evaluation methods research (Middle Lithuania forests)
Extent: 53 p.
Date: 6-Jun-2007
Keywords: Sklypinė miškų inventorizacija;tūrio nustatymas;ištisinis medžių matavimas;atrankinis medžių matavimas;medynų tūris;parcel forest inventorization;bulk evaluation;solid trees measurement;selective trees measurement;wood bulk.
Abstract: Darbo objektas – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos, Šališkių girininkijos miškai, brandūs mišrūs derlingų drėgnų augaviečių medynai (iškirstos pagrindiniais plynais kirtimais biržės). Darbo tikslas – nustatyti dažniausiai miško inventorizacijos praktikoje (miškotvarkos darbų metu naudojami metodai, miškininkų gamybininkų miško urėdijose naudojami metodai ir moksliniuose tyrimuose naudojami metodai) naudojamų tūrio nustatymo metodų tikslumą ir išsiaiškinti jį lemiančias priežastis. Darbo metodai – atrankos, statistinių hipotezių tikrinimo ir vidurkių palyginimo bei dendrometrinis metodai. Darbo rezultatai. Atlikus medynų tūrio įvertinimą etalonu laikant ištisinio medžio matavimo metodą lyginant su sklypinės miškų inventorizacijos gautu tūriu pagal medžių rūšis paaiškėjo, kad didžiausi skirtumai yra beržo 8,2%, pušies 7,7 %, eglės 4,7 %, juodalksnio 4,2 %, uosio -1,7 %. Ištisinio medžių matavimo metu gautus tūrius lyginant su sklypinės miškų inventorizacijos gautais tūriais paaiškėjo, kad sklypinė miškų inventorizacija medžių tūrį biržėje didina vidutiniškai 21,5m³/ha. Ištisinio medžių matavimo metu gautus tūrius lyginant su pagaminta miško produkcija paaiškėjo, kad tūris atskirose miško sklypuose didinamas, bendra paklaida 16 miško sklypų sudaro iki 1 %. Gauti rezultatai parodė, kad tūrio tikslumui nustatyti įtakos turi medžių rūšinė sudėtis sklype, taksaciniai instrumentai, naudojami normatyvai. Reikia įvertinti tai, kad matuojant ištisai kiekvieną medį, gautas tūrio tikslumas geriau atspindi tikrovę. Bet matuojant atrankiniu matavimo metodu tūrį sklype, galima įvertinti pakankamu tikslumu ir per pakankamai mažą laiko tarpą. Raktažodžiai: Sklypinė miškų inventorizacija, tūrio nustatymas, ištisinis medžių matavimas, atrankinis medžių matavimas, medynų tūris, paklaidos, matavimo klaidos.
The object of the research – the forests of Kazlų Rūda educational forest office, Šališkės forrest office, cut in main cuttings. The main aim of the research: – to estimate the precision of the most frequent bulk evaluation methods and to find the reasons that determine it. Methods of the research – selection, statistic hypothesis check and average comparison. Results of the research. After performing a wood bulk evaluation keeping solid tree measurement as a standard, comparing with the bulk, found by parcel forest inventorization according to tree species, it emerged that the biggest differences are of the birch 8,2%, pine 7,7 %, fir 4,7 %, black alder 4,2 %, ash -1,7 %. The bulks found by solid trees measurement comparing with the bulks found by parcel forest inventorization, it emerged that parcel forest inventorization increases wood bulk in the stall 21,5m³/ha on the average. The bulks found by solid trees measurement comparing with forest production, it emerged that the bulk in separate forest parcels is increased, common bias in 16 forest parcels is up to 1%. The results showed that the varietal composition in the parcel, taxation instruments, used normatives have influence. It is needed to evaluate that measuring each tree throughout, we get a bulk precision that better reflects reality. But using selective trees measurement in the parcel, we can evaluate with enough precision and in short period of time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114608
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.