Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114493
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Liobė, Arvydas
Title: Paviršinių nuotekų sistemų projektavimo programa „Mike Urban“ analizė
Other Title: The analysis of stormwater network designing process made with Mike Urban
Extent: 50 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: Mike Urban;modeliavimas;paviršinės nuotekos;nuotakynas;sistema;Mike Urban;simulation;surface wastewater;sewerage;network
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe atlikta paviršinių nuotekų nuotakyno modeliavimo programų apžvalga. Detaliau išnagrinėta viena paviršinių nuotekų modeliavimo programa Mike Urban, jos darbas ir veikimas. Pateikiami modeliavimų pavyzdžiai ir gauti rezultatai. Plečiantis urbanizuotai teritorijai vis daugiau dėmesio skiriama duomenų bazių kūrimui, duomenų saugojimui, bei panaudojimui. Kompiuteriniu modeliavimu gaunami optimalūs rezultatai, kurie padeda priimti atitinkamus sprendimus, projektuojant paviršinių nuotekų sistemas. Naudojantis programa Mike Urban, ne tik sukuriama duomenų bazė, bet ir galima ją išnaudoti modeliuojant ir keičiant sistemos parametrus. Šiame darbe autorius bandė pasitelkti žinias susijusias su paviršinių nuotekų nuotakyno projektavimu, vadovautis užsienio literatūra, bei panaudoti vieną iš naujausių paviršinių nuotekų modeliavimo programų Mike Urban, suprojektuojant ir tiriant realią paviršinių nuotekų nuotakyno sistemą. Sistema, skirta analizuoti ir stebėti paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų šulinius ir slėgio zonas, patvinimus, nuosėdų kaupimąsi nutekamuosiuose vamzdžiuose, apskaičiuoti ir analizuoti mišrių ir buitinių nutekamųjų vamzdžių prisipildymo statistiką, esamuoju laiku kontroliuoti nuotakyno sistemas, atlikti vandens kokybės kontrolę. Kad pasiekti ir atlikti tyrimą buvo pasirinkta Kauno rajono, Radikių gyvenvietės gyvenamųjų namų kvartalas ir jame suprojektuotas paviršinių nuotekų nuotakynas. Iškelti šie uždaviniai: išanalizuota literatūra, susijusi su programos Mike Urban ir jai analogiškų programų modeliavimo galimybėmis; suprojektuota paviršinių nuotekų sistema; naudojant programą Mike Urban pateikta modeliuojamo paviršinių nuotekų tinklo inventorizacija; hidraulinis Radikių gyvenamųjų namų kvartalo paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tyrimas.
This final work of Master‘s studies gives a review of surface wastewater sewerage simulation programs. One of surface wastewater simulation programs – Mike Urban is analyzed in more detail focusing on its work and effect. Examples of simulations and obtained results are presented. An expansion of urban areas determines increasing attention to the development of databases, data storage and use. Computer simulations provide optimal results, which help to make appropriate decisions for the design of sewerage networks. The MIKE URBAN program supports not only development of databases, but also can be used for modeling and modifying system settings. This paper uses information about designing of surface wastewater sewerage, following the foreign literature, chooses one of the newest surface wastewater simulation programs - Mike Urban - to design and analyze the real surface wastewater sewerage network. The system is designed to monitor and analyze wells of surface and domestic wastewater network, pressure areas and flooding, sediment accumulation in gutters, to calculate and analyze the filling statistics of mixed and domestic gutters, to make real-time control of sewerage networks, perform water quality monitoring and diagnostics. In order to achieve and carry out the investigation residential block in Radikiai, Kaunas region has been chosen and surface wastewater sewerage has been designed. Objectives of the work are as follows: to analyze the literature related to simulation possibilities using Mike Urban and similar programs; to design surface wastewater sewerage network; to create an inventory of surface wastewater network using Mike Urban program; to conduct hydraulic research of surface wastewater sewerage network in Radikiai residential block.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114493
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.