Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114459
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Uscilaitė, Janina
Title: Biokuro kūryklų išmetamų teršalų tyrimas
Other Title: Study Of Flue Emissions From Biofuel Boiter
Extent: 45 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: krosnis;katilas;biokuras;degimo procesas.;furnace;boiler;biofuel;combustion.
Abstract: Darbe nagrinėta biokuro kūryklų įvairovė, išmetamų teršalų poveikis aplinkai bei žmogui. Pagrindinis darbo tikslas - ištirti biokuro kūryklų (katilo ir krosnies) išmetamų dūmų sudėtį ir teršalų koncentracijas bei įvertinti jų atitikimą normatyviniams dokumentams. Magistriniame darbe apžvelgta biokuro sąvoka, sudėtis ir savybės. Apžvelgta oro ir deguonies kiekio įtaka degimo procesui. Taip pat darbe apžvelgti katilų ir krosnių pagrindiniai elementai bei jų veikimo principai. Nagrinėjama oro taršos problema bei emisijos, deginant biokurą. Darbe pateikiama biokuro degimo tyrimo metodika, veiksniai nuo kurių priklauso biokuro sudegimo pilnumas. Tyrimai atlikti naudojantis dviejų skirtingų namų 2011 m. šildymo sezono duomenimis. Pamatuoti katilo bei krosnies emisijų kiekiai ir palyginta, kuris įrenginys mažiausiai teršia aplinką, remiantis normatyviniais dokumentais. Taip pat matuoti deguonies kiekio dūmuose svyravimai visame degimo procese. Remiantis informacijos šaltiniuose pateiktomis formulėmis apskaičiuotas optimalus oro pertekliaus koeficientas skirtingiems degimo įrenginiams.
This paper analyzes a variety of biofuel furnaces, emissions and the impact on humans. The main aim - to investigate bio flue (boiler and furnace), the composition of the smoke emissions and concentrations of pollutants and to assess their compliance with the normative documents. This thesis covers an overview of the concept of bio-fuels, composition and properties. The theoretical aspects of air and oxygen influence the combustion process. Also look at the boilers and heating elements and their operating principles. The present problem of air pollution and emissions from combustion of biofuels. The paper presents the combustion of biofuels research methodology, the factors which determine the completeness of combustion of biofuels. Investigations were carried out using two different houses in 2011. heating season. Measure the boiler or furnace emissions and compared to plant environmentally friendly, according to legal documents. Also measure the oxygen content of flue variations throughout the combustion process. Based on information provided by sources in the equations estimated optimum excess air ratio for different combustion device.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114459
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

33
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.