Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114379
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bacevičius, Marius
Title: Juodalksnynų augimo ypatumai Lc augavietėje Šakių miškų urėdijoje
Other Title: The growth peculiarity of black alders in Lc habitat, in Šakiai forest enterprice
Extent: 47 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: Juodalksnis;augavietė;bonitetas;želdiniai;žėliniai.;Black alder;habitat;bonitet;afforestation;afforestation
Abstract: Magistro darbe tiriami Lc augavietės juodalksnynai, jų paplitimas, taksaciniai rodikliai bei juodalksnynų atsikūrimo galimybės šioje augavietėje. Darbo objektas – Šakių miškų urėdijos Lc augavietės juodalksnynai. Darbo tikslas - nustatyti juodalksnynų paplitimą, našumą ir atsikūrimo galimybes Lc augavietėje Šakių miškų urėdijoje. Darbo metodai – Tyrimams atlikti buvo išrinkti visi brandos amžių pasiekę ir pribręstantys medynai, kuriuose juodalksnis yra vyraujanti medžių rūšis. Iš viso buvo išskirti 43 tokie sklypai. Visuose šiuose sklypuose buvo patikslinta augaviečių identifikacija remiantis įprastais dirvožemio mokslo metodais. Žolinei augalijai ir trakui įvertinti buvo išskirti apskaitos bareliai, kuriose buvo nustatyta jų rūšinė sudėtis ir projekcinis padengimas. Apibūdinant medyną buvo įvertinti visi pagrindiniai taksaciniai medyno rodikliai remiantis miško taksacijos metodais. Juodalksnynų atsikūrimo nustatymui, tyrimai buvo atlikti visose paskutinių penkių metų pagrindinių plynų kirtimų Lc augavietės biržėse. Darbo uždaviniai – Nustatyti juodalksnynų paplitimą Lc augavietėje. Įvertinti Lc augavietės identifikavimą miškotvarkos medžiagoje pagal tyrimų natūroje rezultatus. Atlikti juodalksnynų dendrometrinį įvertinimą. Įvertinti miško žėlimą plynose juodalksnynų kirtavietėse. Darbo rezultatai – Juodalksnynai Lietuvoje už¬ima 136,1 tūkst. ha, arba 6,7% visų medynų ploto. Lc augavietės juodalksnynai sudaro 5,6% bendro juodalksnynų ploto, o Šakių miškų urėdijoje 8,4%. Patikslinus nustatyta, kad Ld augavietė užima 37%, Uc augavietė – 16% ir Lc augavietė - 47%. Visi tirti Lc augavietės juodalksnio medynai pasižymėjo aukštu bonitetu: IA boniteto medynai (55%), I boniteto medynai 40%, II boniteto medynai (5%). Lc augavietėje juodalksnis atsikuria tik patenkinamai. Todėl tinkamiausias siūlomas atkūrimo būdas yra kombinuotas. Siūloma želdinti eglę ir skatinti juodalksnio žėlimą. Lc augavietėje yra tikslinga formuoti mišrius medynus su juodalksniu.
The final thesis makes researches about the Lc black alders habitat, their spread, valuation index and the possibility of regeneration in these habitats. Object of study – black alders in Lc habitat, in Šakiai forest enterprice. Goal of study - to identify the black alders productivity, spread and possibilities of regeneration in Lc habitat, in Šakiai. Methods of study – all the ripe arboretums, where black alder was the main sort, were taken as research objects. There were 43 areas of this type, and in all of these the habitat identification was specified together with dendrometrical assessment. Accounting barels were used to evaluate verdure and undergrowth. So was their sort composition and projection stratification established. The forest valuation was described with arboretum ant methods of afforestation inspections. For the regeneration of black alders possibilities, analysis were made in all bare cutting areas of Lc habitats for the last 5 years. Task of study – Specify the black alders spread in Lc habitat. Evaluate identification of Lc habitat made by forest enterprise, refering the newly made analysis in the place. Do the dendrometrical assessment. Evaluate forest growing in bare cutting areas of black alders. Results of study– The habitats of black alders takes 136100 ha, or 6,7% of all afforestation in Lithuania. 5,6% of all black alders grow in Lc habitat, and 8,4% in Šakiai forest enterprice. After precising black alder habitat in Lc, the results were: 37% - Ld habitat, 16% - Uc habitat and 47% - Lc habitat. All of the research arboretum in black alder Lc habitat were high value of bonitet: IA bonitet arboretum - 55%, I bonitet arboretum - 40%, II bonitet arboretum - 5%. Regeneration in Lc habitat is only satisfactory – that‘s why the best suited regeneration is combinated. Final conclusions and suggestions are to grow fir tree together with black alder, and to form a hybrid arboretum in Lc habitat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114379
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

39
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.