Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114357
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Gvildienė, Irma
Title: Darbo aplinkos tyrimas karvių melžimo aikštelėse
Other Title: Working environment analysis on milking platform
Extent: 49 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: melžimo aikštelė;mikroklimatas;amoniakas;triukšmas.;milking platform;microclimate;ammonia;noise.
Abstract: Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojo darbo sąlygoms. Darbo aplinka įtakoja darbuotojo sveikatą bei savijautą. Melžimo aikštelės operatoriai, aptarnaudami karves, susiduria su daugeliu neigiamų darbo aplinkos veiksnių. Darbo tikslas – įvertinti melžimo aikštelių mikroklimato parametrus, dujų koncentraciją ir keliamą triukšmo lygį bei išanalizuoti šių veiksnių neigiamą poveikį darbuotojo sveikatai. Išmatavus melžimo aikštelės mikroklimatato parametrus, nustatyta, kad ASU Mokomojo ūkio melžimo aikštelės oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu, kai darbas vidutinio sunkumo, buvo 2 oC žemesnė už leistiną temperatūrą. Santykinis oro drėgnis 11-13 % viršija optimalią normą (40-60 %), tačiau neviršija didžiausios leistinos 75 % normos. Šakių rajono Girnių žemės ūkio bendrovės melžimo aikštelėje šaltuoju metų laikotarpiu, kai darbas vidutinio sunkumo, santykinis oro drėgnis atitinka optimalųjį norminį dydį, tačiau oro temperatūra 7 oC žemesnės nei rekomenduojama. Pagal HN69:2003 reikalavimus, oro temperatūra melžimo aikštelėje nėra palanki žmogaus organizmui, todėl rekomenduojama patalpas šildyti. Atlikus dujų koncentracijos matavimus abiejose melžimo aikštelėse, pagal HN 23:2011 dujų koncentracijos leistinosios normos neviršijamos. Ištyrus triukšmą, nustatyta, kad darbuotoją veikiantis triukšmas neviršija didžiausios leistinos 85 dB normos.
In recent years there is more and more consideration on work condition of employee, the environment they are working in and it is a fact that this can significantly influence both health and condition of employee. That‘s why it is very important to evaluate the unhealthiness of working environment and existing factors, the ones that can influence human organism because of the wrong working environment as well as all the measures must be taken to lover them as much as possible. The aim of this work – to evaluate milking platform parameters of microclimate, gas emission, noise and analyze the negative effect of these factors to human health. After microclimate parameters in milking platform were measured, it was evaluated that ASU educational economy milking platform air temperature in winter time when the work is at a moderate difficulty was 2 oC lower than minimal allowed. Air humidity 11-13 % was more than optimal (40-60 %), but is not above the highest mark which is 75 %. When there was measured air humidity in Šakiai district agricultural economy community, when the work condition is at moderate difficulty, it correspond the optimal norm, but air temperature inside the milking platform for workers was 7 oC less than recommended. According to HN69:2003 requirements the temperature is not favorable to human and recommendation is to heat the room. During research of gas concentration on both milking platforms, it was find out that highest allowed gas concentration according to HN 23:2011 was not above the mark. When the noise in the workplace was measured it was find out that the noise which influences workers is not above the highest mark which is 85 dB.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114357
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.