Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114328
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Dirsė, Liudvikas
Title: Ceolitų panaudojimo hidrotechninėse cementinėse sistemose tyrimas
Other Title: The investigation of zeolite use in the hydrotechnical cement systems
Extent: 47 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: hidratacija;ceolitas;hidrosodalitas.;hydration;zeolite;cement hydrate
Abstract: Statybos pramonėje, mišiniuose vis plačiau naudojamas įvairus tiek natūralių tiek sintetinių ceolitų spektras. Atliktuose tyrimuose buvo naudojamas sintetinis ceolitas – hidrosodalitas (Na6+x(SiAlO4)6(OH)x•nH2O), modifikuotas hidrosodalitas ir fero silicio gamybos atlieka - SiO2 mikrodulkės. Su pastaraisiais pucolaniniais priedais tiriama sąveika su cementu, nustatyta kaip keičiasi cemento stiprio, tankio ir įgėrio savybės. Tyrimai atlikti ruošiant bandinius su 2%, 5%, 10% ir 15% pucolaninių priedų masės santykiais. Atlikus tyrimus nustatyta, kokia daroma įtaka cementinės masės hidratacijos temperatūrai. Nustatytas bandinių stiprumas, tankis po 3, 7 ir 28 parų. Nustatytas bandinių įgėris po 28 parų. Cementinio akmens gniuždomasis stipris nenaudojant priedo ir ilginant hidratacijos trukmę nuo 3 iki 28 parų didėja nuo 59 iki 80 MPa. Panaši priklausomybė stebima ir cementiniuose bandiniuose su pucolaniniais priedais. Ilgėjant hidratacijos trukmei stipriai gniuždant didėja. Tirtose sąlygose didžiausią stiprį gniuždant turėjo bandiniai su 10 % modifikuoto hidrosodalito priedo po 28 parų, gniuždomasis stipris padidėja iki 101 MPa. Galima daryti prielaidą, kad hidrosodalito, modifikuoto hidrosodalito ir SiO2 mikrodulkių pucolaninės savybės pasireiškia ne iš karto, bet išryškėja po ilgesnes hidratacijos trukmės, t. y. po 28 parų. Vykstant hidratacijai nuo 16 iki 28 parų, įgėris sumažėja nuo 13,41% iki 9,04% (esant 2% hidrosodalito kiekiui). Naudojant 5% SiO2 mikrodulkių kiekį sumažintas cementinio akmens įgėris iki 8,41%.
Construction industry is increasingly being used in combination and variety of natural and synthetic zeolites spectrum. A study carried out using synthetic zeolite - hydrasodalite (Na6 + x (SiAlO4) 6 (OH) x • nH2O) modified hydrasodalite silicon production and Fair play - fume SiO2. With the recent pozzolanic additives investigated the interaction with cement, concrete changes in the strength, density and retention properties. Studies carried out in the preparation of the samples with 2%, 5%, 10% and 15% by weight of pozzolanic additives relations. It was determined, which affect the weight of cement hydration temperature. Fixed specimens the strength and the density of 3, 7 and 28 days. Set of samples absorption after 28 days. Compressive strength of cement stone without the use of additive and longer duration of hydration from three to 28 days increased from 59 to 80 MPa. A similar dependence is observed in samples with cement and pozzolanic additives. Hydration with increasing duration of the compressive strength increases. To examine the conditions had the highest compressive strength of samples with 10% modified hydrasodalite additives after 28 days, compressive strength increases to 101 MPa. It can be assumed that hydrasodalite, and SiO2 modified hydrasodalite fume pozzolanic properties are not immediate, but come on after a longer duration of hydration, etc. Y. after 28 days. During the hydration from 16 to 28 days, absorption decreases from 13.41% to 9.04% (at 2% hydrasodalite content). Using 5% SiO2 fume emissions reduced absorption of cement stone to 8.41%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114328
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.