Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114192
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šverba, Paulius
Title: Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus priemonių veiksmingumas
Other Title: Performance measures in relation to support for farmland and other areas
Extent: 64 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: elektroninis pasėlių deklaravimas;pasėliai;žemės ūkio naudmenos;Lietuvos kaimo plėtros programa;electronic declaration of the crop;crops;agricultural land;The Lithuanian Rural Development Programme
Abstract: Motyvacinis sprendimas, kodėl gilinamasi į paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, priemonių veiksmingumas atskleidžiamas moksliniame darbe. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą (toliau - KPP) sudaro apie 30 kaimo plėtrai skirtų paramos priemonių ir veiklos sričių. Pagal KPP programos II-ą priemonę, buvo įvertinti žemės sklypų plotai bei paraiškų skaičius tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Palyginus pirmuosius 2007 deklaravimo metus su 2012 - siais, paaiškėjo, kad 2012 - tais metais paraiškų skaičius ženkliai sumažėjo, o žemės sklypų plotai padidėjo. Tiriamoje dalyje buvo vykdomas apklausos tyrimas Mažeikių rajono seniūnijose. Apklausiami respondentai apie pasėlių deklaravimo eigą deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Paaiškinama visa pasėlių deklaravimo struktūra, jos eiga, pasitaikančios problemos deklaruojant plotus Paraiškų priėmimo informacine sistema (PPIS), tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims. Atlikta deklaruotų pasėlių plotų patikros analizė, atskleistos pagrindinės pasėlių patikros problemos ir dažniausiai pasitaikančios pareiškėjų klaidos. Mažeikių rajono seniūnijose daugumos deklaruojančių respondentų asmeninėn nuosavybėn turi 3,1 – 10,0 ha žemės. Vidutinio amžiaus žmonės 31 - 60 m. iš apklausoje dalyvavusių respondentų, sudarė 63 % visų deklaravusiųjų. Bemaž pusei visų apklaustųjų, ankstesniais metais deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių kontrolė buvo vykdoma Nacionalinės mokėjimo agentūros specialisto. Mažeikių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, pastebima gautų paraiškų skaičiaus mažėjimo tendencija, o deklaruoto ploto dydžio svyravimai nežymūs.
The motivational decision of why one explores the support for farmland, other areas and the effeciecy of measures is disclosed in the context of this article. The Lithuanian Rural Development Programme of 2007-2013 is constituted about 30 appointed rural development support measures and activities. According to RDP II-nd mean, the land areas, the number of applications for direct payments for farmland and other areas, were assessed. Comparing the first declaration of the year 2007-2012-s in the number of applications significantly decreased, while land area has increased. Comparing the first reporting year of farmland declaration from 2007 to 2012, the data showed that in 2012 the number of applications decreased significantly, while the land area increased. The analytic part of the survey study was conducted in Mazeikiai district neighborhoods. The respondents were questioned on progress of crop reporting during declaration of farmland and other areas. The whole crop reporting structure is explained: its progress, encountered problems while declaring farmland using Admission of Applications Information System (AAIS), for both natural and legal persons. The revised analysis of declared crops was done, the main crop inspection problems were revealed and the most common mistakes of applicants were noted in this paper. In Mazeikiai District neighborhoods, the most of the respondents who were declaring personal property have a 3.1 - 10.0 acres of land. In addition, the 63% of all the survey participants amounted to 31-60 years middle-aged men. In previous years, the declared agricultural land and crop control was carried out by the National Paying Agency specialist, to almost half of all respondents. In Mazeikiai District, as in all of Lithuania, the number of applications received had a noticeable downward tendency and there were a marginal variation in size of declared area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114192
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.