Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114184
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Umbras, Juozas
Title: Apsauginių betono dangų efektyvumo tyrimas
Other Title: Performance evaluation of concrete protective coatings
Extent: 50 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: betonas;polimerai;sukibimo stipris;vandens įgėris;smūginė apkrova.;concrete;polymers;adhesion strength;water absorption;shock load.
Abstract: Hidrotechnikos statiniai yra nuolat veikiami agresyvių aplinkos veiksnių, sąlygojančių betoninių konstrukcijų greitesnį senėjimą, dėvėjimąsi, bei pažaidų atsiradimus. Siekiant to išvengti yra taikomos įvairios apsauginės priemonės pagerinančios betono charakteristikas, sustiprinančios ir prailginančios jo tarnavimo laiką. Viena iš plačiausiai naudojamų priemonių konstrukcijų apsaugai yra apsauginės betono dangos. Rinkoje sutinkamos apsauginės betono dangos yra nevienodos – jos skiriasi sudėtimi ir veikliosiomis medžiagomis, kurios savo ruoštu skirtingai priešinasi tiems patiems aplinkos veiksniams, kuriuos patiria betonas. Siekiant įvertinti šiuos skirtumus buvo atlikti laboratoriniai dilumo, atsparumo smūgiams, vandens įgėrio ir sukibimo stiprio bandymai, su penkiomis skirtingomis apsauginėmis dangomis. Polimerinėmis termoplastinėmis - S, P1, P2, epoksidine polimerine, termoreakcine danga E ir mineraline danga M. Gauti rezultatai parodė, jog skirtingos apsauginės dangos nevienodai priešinosi atskiriems betoną veikiantiems veiksniams. Nustatyta jog visų tirų apsauginų dangų sukibimo stipris su betonu viršija minimalią ribą keliamą remontinėms medžiagoms. Taip pat visų bandymų metu geriausius rezultatus parodė E danga padengti bandiniai, prasčiausius M. Tai sąlygojo dangų pirminės būsenos konsistencija ir sukietėjusios medžiagos charakteristikos. Likusių S, P1, P2 dangų rezultatai, buvo pakankamai geri, netgi atskirais atvejais (vandens įgėrio) pranoko E dangos rezultatus. Taip pat buvo atlikta apsauginių betono dangų kainų analizė, siekiant įvertinti kainų ir dangų veiksmingumo santykį, taip parenkant optimaliausią apsauginę dangą. Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, jog visos tyrimams naudotos apsauginės dangos yra tinkamos betoninių konstrukcijų apsaugai, atsižvelgiant į specifinius veikiančius veiksnius ir keliamus joms reikalavimus. Tačiau optimaliausia apsauginė danga, betono apsaugai ekonominiu ir atsparumo požiūriu yra polimerinė termoplastinė danga P2.
Hydraulic engineering structures are constantly exposed to aggressive environmental factors influencing concrete structures faster aging, wear and damage from occurring. In order to avoid this is subject to various protective measures which improve the characteristics of the concrete, reinforcing and prolonging its life. One of the most widely used in the construction of the protection is the protective concrete cover. The market found in protective concrete coating is a mixed bag - it varies in composition and the active substances, which, in turn, different bucks to the same environmental factors experienced by concrete. In order to evaluate these differences was performed by the laboratory abrasion, impact resistance, water absorption and grip strength tests with five different protective coatings. Thermoplastic polymer coatings - S, P1, P2, epoxy polymer, termoreakcine coating E and the mineral surface coating M. The results showed that different protective coatings equally opposed to individual concrete operating factors. It was found that all the indoor ranges of protective coating adhesion strength of the concrete exceeds the threshold caused rapair materials. Also, all tests have shown the best results E coated samples worst M. This resulted in the initial state of the sky texture and hardening characteristics of the material. The remaining S, P1, P2 coating results were quite good, and even in some cases (water absorption) exceeded E coating results. It was also made of concrete protective coating cost analysis to assess the price and performance ratio of the sky, and the selection of optimal protective coating. In summarizing the results showed that all the protective coatings used in the studies are suitable for the protection of concrete structures, taking into account specific factors affecting them and overriding requirements. However, the optimal protective coating for the concrete protection and economic strength is the thermoplastic polymer coating P2.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114184
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.