Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114182
Publication type
master thesis
Author
Urbanavičius, Vilmantas
Title
Kauno HE poveikis Nemuno upės potvynių hidrodinamikai
Other Title
Kaunas HPP effects of the Nemunas river flood hydrodynamics
Extent
50 p.
Date Issued
27 May 2013
Abstract
Potvyniai yra viena pavojingiausių gamtos stichijų, periodiškai pasikartojančių Lietuvoje. Siekiant geriau panaudoti potvynių užliejamų teritorijų, o ypatingai – urbanizuotų teritorijų upių pakrančių plotus, būtina žinoti potvynių pasikartojimų dažnį ir apsemiamų plotų ribas. Šiame darbe nagrinėjami du ekstremalūs Nemuno upės potvyniai Kauno mieste upės ruože nuo Kauno HE iki Neries upės žiočių. Pirmasis ekstremalus potvynis buvo analogiškas 1958 metų potvyniui, antrasis ekstremalus potvynis buvo toks, kurį sukeltų Kauno HE užtvankos griūtis 1% tikimybės pavasario potvynio sąlygomis. Tyrimų metodika – hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas su MIKE21 programomis, duomenų paruošimui ir rezultatų analizei panaudoti paviršiaus lazerinio skenavimo (LIDAR) duomenys ir GIS technologijos. Skaitmeninis hidrodinamikos modelis buvo suderintas pagal realius 2010.04.07 hidrometrinių matavimų rezultatus. Modelyje buvo nustatytos ekstremalių potvynių užliejamų miesto teritorijų ribos ir vandens lygiai. Analizuojant modeliavimo rezultatus buvo nustatyti 1958 metų potvynio ir galimos HE avarijos rezultatai bei pasekmės.
Floods are one of the most dangerous natural disasters periodically repeated in Lithuania. In order to make better use of flood areas, and especially – in urban areas riverside areas, it is necessary to know the frequency of occurrences of flooding and flooding of land boundaries. This paper addresses two extreme flooding of the river Nemunas in Kaunas city river section from Kaunas HPP by the Neris river. The first extreme flooding was similar to the 1958 flood, the second was the extreme flood, which caused the collapse of Kaunas HPP 1 % probability of spring tide condition. Research methodology – hydrodynamics numerical simulations with MIKE21 softwares, data preparation and analysis of the results use surface laser scanning (LIDAR) data and GIS technologys. Digital hydrodynamic model has benn adapter in accordance with the actual 2010.04.07 hydrometric measurements. The model was the extreme tidel range in urban areas and water levels. The analysis of simulation results has been set up in 1958 flooding and possible HPP crash outcomes and consequences.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)