Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114177
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Saročkaitė, Kristina
Title: Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas Tauragės apskrityje
Other Title: The implementation of rural development measures in Taurage county
Extent: 64 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: parama;kaimo plėtra;paraiškos;ūkininkų ūkiai.;support;rural development;applications;farmers‘ farms.
Abstract: Kaimo plėtra šiandieninėje mūsų visuomenėje yra labai svarbi. Lietuvai 2004 metais įstojus į Europos Sąjungą atsirado palankesnės galimybės pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas kaimo vietovėse, perimant pažangiausią užsienio kolegų patirtį, bei pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Kadangi Lietuvoje kaip ir visoje Europos Sąjungoje kaimiškosios vietovės yra pačios jautriausios sprendžiant atsiradusias problemas, jų sprendimas ypač aktualus. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Tauragės apskrityje taikytas kaimo plėtros priemones. Darbe analizuojamas kaimo plėtros priemonių 2007 – 2013 metų įgyvendinimas Tauragės apskrityje per 2007 – 2012 m. laikotarpį. Šioje apskrityje pagal kaimo plėtros antrąją kryptį „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ yra bene daugiausiai pagal priemones vykdomų projektų. Pagal šią kryptį per paramos įgyvendinimo laikotarpį buvo skirta 2,77 mlrd. Lt, iš šios sumos Tauragės apskrityje įsavinta 4,8 proc. Atlikta kaimo plėtros žemėtvarkos projektų apžvalga parodė, kad ūkininkų ūkio sodybos vietos parinkimo projektų yra rengiama daugiausiai (97,6 proc.). Pasyviau yra rengiami miško įveisimo ne miško žemėje ir ūkių vidinės žemėtvarkos projektai. Ūkininkų ūkio sodybos vietos parinkimo projektų rengimas paskatino mažų ir vidutinių ūkių kūrimąsi apskrityje. Tyrimo metu nustatyta, kad aktyviausiai kaimo plėtros programos įgyvendinime dalyvauja didesni ir vidutiniai ūkininkų ūkiai, kurių ūkio dydis yra nuo 50 iki 80 ha ir daugiau. Tauragės apskrityje pasyviau ūkius kuria jaunieji ūkininkai. Tai lėmė mažesnės finansavimo sąlygos ir vyraujantys dideli demografiniai pokyčiai. Siekiant skatinti jaunųjų ūkininkų ūkių kūrimąsi, būtina sudaryti palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas paramos gavėjams.
Rural development in today‘s society is of crucial importance. After Lithuania joined European Union in 2004 more favourable opportunities of improving life and work conditions in rural areas appeared because learning from the innovative experience of foreign counterparts and European Union‘s support became available. Since rural areas in Lithuania as well as in all the European Union are most sensitive when solving arising problems, it is particularly relevant to tackle European experience. The aim of the research is to analyse the measures of rural development that were applied in Taurage county. The implementation of rural development measures of 2007 to 2013 in Taurage county during 2007-2012 period is analysed in this paper. According to the projects that are being implemented under the measures, the second axes on improving the environment and the countryside of rural development is used in this county most often. According to this axes the support 2.77 billion LTL were spent in the period and 4.8 per cent was taken into Taurage county. The review of planning projects of rural areas was performed, which showed that projects regarding the selection of places for farmers‘ homestead were developed most often (97,6 per cent). The projects regarding afforestation in non-forest land and farm inside planning were developed less actively. The development of projects regarding the selection of places for farmers‘ homestead encouraged establishment of small and medium-sized farms. The research results showed that larger and medium-sized farms, when the farm size is from 50 to 80 ha and more, participate in the implementation of rural areas programme most actively. Young farmers establish farms less actively in Taurage county. This was conditioned by lower financial conditions and prevailing significant demographic changes. In order to encourage establishment of young farmer‘s farms it is essential to present more favourable social and economical conditions for support recipients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114177
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.