Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114176
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Rinkevičiūtė, Liucija
Title: Žemės reformos darbai Alytaus rajone
Other Title: Land reform works area Alytus
Extent: 78 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: nuosavybės teisių atkūrimas;žemės reforma;žemės sklypai;valstybinė žemė;privati žemė;restitution;land reform;land;state land;private land
Abstract: Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, vienas svarbiausių uždavinių buvo atkurti Lietuvos Respublikos piliečiams nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Šis procesas prasidėjo 1991 metais Lietuvos Respublikos Seimui priėmus teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių atkūrimą ir žemės reformą. Nuo žemės reformos pradžios iki 2013 m. sausio 1 d. Alytaus rajone nuosavybės teisės atkurtos į 99,47 procentų nuo ploto, nurodyto piliečių prašymuose, asmeninio ūkio žemės privatizuota 93,47 procentai nuo naudojamo asmeninio ūkio žemės ploto. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimas 2013 m. sausio 1 d. siekia 22,25 procentus nuo prašymuose nurodyto prašomo pirkti ploto. Tyrimų tikslas – išanalizuoti žemės reformos darbų procedūras Alytaus rajone, išaiškinti šiuo metu kylančias problemas, išnagrinėti nuosavybės teisių atkūrimo eigą Alytaus rajone, asmeninio ūkio žemės privatizavimo eigą bei valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą, ištirti statistinius žemės fondo kitimo duomenis. Nustatyta, jog pagrindinės priežastys, dėl kurių santykinai lėtai vyksta žemės reforma Alytaus rajone, buvo finansinės ir organizacinės, taip pat rangovų, vykdančių žemės reformos darbus, kaita. Siekiant paspartinti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą kaimo vietovėse, NŽT teritoriniam skyriui būtina pagerinti darbų organizaciją ir savo laiku atlikti teisės aktų numatytas procedūras, dėl kurių užtrunka projektų rengimas bei jų įgyvendinimas.
After the restoration of Lithuania's independence, one of the most important tasks was to restore Lithuanian citizens of the Republic of ownership rights to real estate. This process began in 1991, the Sejm of the Republic of Lithuania adopted governing the restitution and land reform. Since the land reform by 1 January, 2013 Alytus district property rights were restored to 99.47 per cent of the area under the applications of citizens, private farmland privatized 93.47 percent of the used personal farm land. State agricultural land sales by 1 January, 2013 makes up to 22.25 per cent of the requests include a request to purchase. Aim of the research - to analyze land reform procedures in Alytus district, to clarify the current problems, consider the restitution of property rights in Alytus district, private farmland under privatization and state-owned agricultural land sales, to investigate the statistical variation of the data. It was found that the main reasons for the relatively slow-going land reform in Alytus district, were financial and organizational, as well as change of contractors performing work on land reform. In order to speed up the development of land use projects on land reform in the rural areas, the NŽT territorial division needs to improve the organization of work to perform statutory procedures in time due to which design and implementation of project are slowed down.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114176
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.