Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114149
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Lukošiūtė, Agnė
Title: Autotransporto keliamos oro taršos ir kitų aplinkos veiksnių įtaka naujagimių įgimtoms anomalijoms Kauno mieste
Other Title: Impact of transport air pollution and other environmental factors on neonatal congenital anomalies in Kaunas city
Extent: 55 p.
Date: 28-May-2012
Keywords: Autotransportas;oro tarša;aplinkos veiksniai;Transport;air pollution;environmental factors
Abstract: Magistro darbe analizuojamos sąsajos tarp autotransporto keliamos taršos azoto dioksidu bei dulkėmis ir kitų aplinkos veiksnių ir įgimtų anomalijų. Darbo tikslas – nustatyti ir įvertinti sąsajas tarp transporto išmetamų kenksmingų medžiagų bei kitų aplinkos veiksnių ir įgimtų anomalijų Kauno mieste. Darbo objektas – naujagimiai ir kūdikiai, gimę 2011 Kauno mieste. Darbo metodai – hipotezei patikrinti buvo atliktas epidemiologinis „atvejo – kontrolės“ tyrimas. Tai analitinis tyrimas, kurio tikslas yra nustatyti galimas ligų priežastis ir atsakyti į klausimą, ar tam tikri aplinkos veiksniai yra susiję su sveikatos pakenkimu arba liga. Įgimtų anomalijų rizikos veiksniams nustatyti buvo naudojamos standartinės anketos – klausimynai. Apskaičiuotas įgimtų anomalijų paplitimas Kauno mieste, nustatyti rizikos veiksniai ir įvertinta jų keliama rizika. Darbo rezultatai – šis tyrimas apėmė visus tiriamuoju laikotarpiu gimusius naujagimius (3668). Atvejų grupę sudarė 181 naujagimis ir kūdikis su įgimtomis anomalijomis, kontrolinę – 3487 naujagimiai, gimę be jokių anomalijų. Bendras apsigimimų rodiklis 1000 – čiui gyvų gimusiųjų Kauno mieste sudarė 49,34. Atlikti tyrimai parodė, kad oro tarša azoto dioksidu įgimtų anomalijų riziką didino 1,63 karto, o oro tarša dulkėmis esminės įatkos neturėjo. Nuo pusantro iki dviejų kartų riziką didino motinos lėtinės ligos, tėvų rūkymas ir kenksmingas tėvų darbas.
Master's thesis analyzes the interface between the motor transport pollution by nitrogen dioxide and dust and other environmental factors and congenital anomalies. The aim of the work is to identify and assess the connection between vehicle emissions and other harmful environmental factors and congenital anomalies in city of Kaunas. Object of the work is the newborn’s and infant’s born in 2011in Kaunas city. Method of the work: this hypothesis test was conducted by epidemiological 'case – control’ research. This is an analytical investigation. It’s purpose is to identify possible causes and to answer the question whether certain environmental factors are associated with health impairment or a disease. Standard questionnaires were used to determine risk factors for congenital anomalies. The estimated prevalence of congenital anomalies in Kaunas city, the risk factors were ascertained and their ascensional risk were assessed. The results of the work: this study included all newborns (3668) during the period and thus sampling errors were avoided. The case group consisted of 181 infants with congenital anomalies, in control group there were 3487 babies. The overall rate of birth defects for a 1000 infants was 49.34. The accomplished investigation has shown that air pollution with nitrogen dioxide increased the risk of congenital anomalies in 1.63 times, and air pollution with dust had no significant effect. Mother's chronic illness, parental smoking and parents' harmful work increased the risk from one and a half to two times.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114149
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.