Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Stonienė, Aušra
Title: Mikroklimatas penimų galvijų šaltame tvarte
Other Title: Microclimate of fattening cattle in the cold barn
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: tvartas;oro temperatūra;santykinis oro drėgnis;cold barn;air temperature;relative air humidity
Abstract: Tyrimų objektas. Šilalės rajone esančio ūkininko šalto tipo tvartas. Laikoma 16 penimų galvijų, kurie suskirstyti pagal svorius į keturis aptvarus. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti mikroklimato parametrus šaltame penimų galvijų tvarte. Atlikus informacijos šaltinių apžvalgą, galime teigti, kad svarbiausias tvarto mikroklimato veiksnys yra oro temperatūra, ji lemia ne tik santykinį oro drėgnį, bet ir veikia organizmo termoreguliacijos procesą, turi įtakos medžiagų apykaitai, šilumos gamybai, pašarų sunaudojimui. Atlikus eksperimentinius tyrimus galime teigti, kad šalto galvijų tvarto vidutinė oro temperatūra apie 10 °C aukštesnė už vidutinę lauko oro temperatūrą. Santykinis oro drėgnis tvarte buvo didesnis 11,2 % už maksimaliai leistiną (88 %). Taip įvyko todėl, kad tvarto stoge nebuvo įrengtas oro išėjimo plyšys. Oro temperatūrai pakilus iki pliusinės, tyrimų duomenys parodė, kad tiek temperatūros, tiek santykinio oro drėgnio parametrai atitiko mikroklimato reikalavimus, nes buvo paliekamos praviros tvarto durys.
Work item. In Šilalė district situated farmer's cold barn. They are keeping sixteen fattening cattle which are grouped by the weight in the four runs. Aim of research. Analyze and evaluate the microclimate parameters of fattening cattle in the cold barn. Following review of information sources, we can say that the most important factor is the temperature of microclimate, is not only the relative air humidity, but also affects the body's thermoregulation process, affecting metabolism, heat production, feed consumption. Following experimental investigation we can say that the cold barn cattle average air temperature ia about 10 ° C higher than the average outdoor air temperature. Relative humidity in the barn was 11.2% higher than the maximum allowable (88%). This has happened because in roof of the barn was not equipped an air outlet crack. When the air temperature rises up to plus, research data have shown that both temperatures and relative humidity parameters complied with the requirements of climate because they were leaving open barn door.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114135
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

148
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.