Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114117
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jurkštienė, Girmantė
Title: Vietinių ir invazinių ąžuolo ir klevo rūšių medžių lapų nuokritų irimo proceso palyginimas
Other Title: Comparison of Leaves Litter Decomposition Process for Native and Invasive Oak and Maple Tree Species
Extent: 74 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: invazinės medžių rūšys;lapų nuokritos;irimo intensyvumas;N;C:N;invasive tree spaces;leaves litter;decomposition intensity;N;C:N
Abstract: Magistro darbe tiriamas vietinių ir invazinių ąžuolo ir klevo rūšių medžių lapų nuokritų irimo procesas. Darbo objektas – vietinių rūšių medžių paprastojo ąžuolo (Quercus robur L. ) ir paprastojo klevo (Acer platanoides L.) bei invazinių rūšių medžių raudonojo ąžuolo (Q. rubra L.), platanalapio klevo (A. pseudoplatanus L.) ir uosialapio klevo (A. negundo L.) lapų nuokritos. Darbo metodai – eksperimentinis lapų nuokritų tyrimas lauko sąlygomis. Darbo rezultatai. Atliekant tyrimus, nustatyta, kad vietinių medžių rūšių lapų nuokritos iro lėčiau nei svetimžemių rūšių. Tuo remiantis galima teigti, kad svetimžemiai ąžuolai ir klevai sukuria kitokias dirvožemio mikroorganizmams maitinimosi sąlygas, nei vietinės rūšys. Lapų nuokritos anaerobinėmis sąlygomis iro lėčiau, tačiau šis skirtumas buvo žymus (p<0,05) tik svetimžemėms klevo rūšims. Todėl pasikeitus aplinkos sąlygoms (padidėjus temperatūrai ir keičiantis drėgmės kiekiui), svetimžemių klevų rūšių nuokritos skirtingai veiks mikroorganizmų aktyvumą dirvožemyje, o vietinio klevo nuokritos dirvožemio mikroorganizmų gyvenimo sąlygų nekeis. Suminio azoto koncentracija nuokritose didėjo einant laikui visoms tirtoms medžių rūšims, tai rodo, kad lapų nuokritos akumuliuoja azotą. Pagal rastą C:N santykį lapų nuokritose nustatyta, kad iš ąžuolų prieinamiausios mikroorganizmams paprastojo ąžuolo nuokritos, o iš klevų - uosialapio klevo nuokritos. Tarp bandymų atliktų laboratorijoje ir lauko sąlygomis gautų rezultatų skirtumas neesminis, dėl to lapų irimo tyrimuose galima taikyti abu metodus.
Leaves litter decomposition process for native and invasive oak and maple species was investigated in the work of master science. Object of the work – trees of native species - England Oak (Quercus robur L.) and Norway maple (Acer platanoides L.) and trees of invasive species - Northern Red Oak (Q. rubra L.), Sycamore Maple (A. pseudoplatanus L.) and Manitoba Maple (A. negundo L.) leaves litter. Method of the work – experimental research of leaves litter in field site. The results of the work. It was defined in the study, that leaves litter of native species of trees was decomposing faster that alien ones. With reference to that we can forecast, that alien oaks and maples forms different nutrition soil conditions for microorganisms rather than native species. Leaves litter was decomposing slower in anaerobic conditions, but this difference was not significant (p<0,05), except alien maple species. Therefore having changed the environmental conditions (increase of temperature and change of moisture content), alien maple species litter will affect the activity of microorganisms in the soil in different way; and native maple litter will not change conditions for soil microorganisms. Total nitrogen concentration in litter was increasing vs. time for all species of trees. Found C to N ratio in leaves litter notifies, that England Oak litter and Manitoba Maple litter are best adjusted for microorganisms. The difference is insignificant between field site investigations and the laboratory experiments, thus we can apply both methods in our research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114117
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.