Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114086
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kurkauskas, Vaclovas
Title: Įsiurbiamo oro parametrų įtakos dyzelinio variklio rodikliams tyrimas
Other Title: Influence of Air Intake Parameters on Diesel Engine Performance
Extent: 50 p.
Date: 21-May-2012
Keywords: dyzelinis;vandens garai;lyginamosios efektyviosios degalų sąnaudos;CO;NOX.;diesel ICE;water vapor;basic fuel consumption;CO;NOX.
Abstract: Šiuo metu vis gausėjantis transporto priemonių skaičius ir didėjantys išmetamų teršalų kiekiai atmosferoje, skatina vyriausybes griežtinti reikalavimus VDV deginių emisijai. Vieni iš kenksmingiausių elementų deginiuose yra azoto oksidai NOX, kurie sąveikaudami atmosferoje sudaro rūgštinius junginius. Vandens dalyvavimas degimo procese taip pat mažina šių teršalų koncentraciją deginiuose. VDV maitinant vandens ir degalų emulsijomis gaunama mažesnė NOX koncentraciją deginiuose, bet tai neigiamai veikia visą variklio maitinimo sistemą. Šiame tiriamajame darbe nagrinėjamas vandens poveikis dyzelinio VDV deginių emisijai. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio variklio maitinimo sistemai bei dėl paprastesnio dozavimo, vanduo įvedamas į variklio įsiurbimo traktą garų pavidalu. Tyrimai atlikti varikliui dirbant be vandens garų bei įvedant vandens garus į variklio įsiurbimo traktą trimis skirtingomis koncentracijomis. Tyrimais nustatyta 12 % didesnės lyginamosios efektyviosios degalų sąnaudos vidutinių apkrovų zonoje bei 5 % mažesnės maksimalių apkrovų zonoje, iki 8 % didesnė CO koncentracija, taip pat nustatyta iki 26 % mažesnė bendra NOX koncentracija deginiuose įvedant maksimalų 13,0 g/min vandens garų kiekį VDV vidutinių apkrovų zonoje.
Recently growing number of vehicles increases the amount of emitted pollutants into the atmosphere. This fact rushes the governments to tighten requirements for the ICE exhaust emissions. Some of the most harmful elements in the exhaust gases are nitrogen oxides NOX, which interact in the atmosphere and compose acidic compounds. However, presence of water in the combustion process reduces the concentration of pollutants in the exhaust gases. ICE fueled by water and fuel emulsions produces less NOX in the exhaust gases, but it adversely affects the fuel supply system. This study examined the effect of water on ICE diesel exhaust emissions. In order to avoid possible negative effects on fuel supply system and to simplify dosing, water is infused into the engine inlet tract in the form of vapor. Investigations were carried the engine operating without water vapor and with the introduction of water vapor into the engine inlet tract in three different concentrations. The research revealed that basic fuel consumption was 12 % higher in the average load area and 5% lower at the maximum load area. CO concentration was found to be up to 8 % higher, moreover total concentration of NOX was revealed to be 26 % lower in the exhaust gases entering the maximum 13,0 g/min of water vapor in the average load area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114086
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.