Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114068
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Barkauskas, Tomas
Title: Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklė ir dinamika Prienų rajone.
Other Title: Investigations of game animals populations structure and it changes in Prienai region
Extent: 63 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: Prienų rajonas;medžiojamieji gyvūnai;porakanopiai gyvūnai;elniniai žvėrys;plėšrūnai.;Prienai region;game animals;pairhoofed animals;deering animals;beast of prey.
Abstract: Magistro darbe nagrinėjama medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklė Prienų rajone. Darbo objektas - medžiojamųjų gyvūnų populiacijos gyvenančios Prienų rajone. Darbo tikslas - išnagrinėti Prienų rajone gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklę ir nustatyti jos pokyčius. Darbo metodai - Žvėrių sumedžiojimo ir gausos duomenys paimti iš Aplinkos ministerijos oficialių ataskaitų, bei atskirų medžioklės plotų naudotojų ataskaitų. Taip pat buvo atliktos kontrolinės elninių žvėrių apskaitos. Buvo nustatyta jų rūšinė sudėtis, tankis žiemos ganyklose, bendras tankis, lyčių bei amžiaus struktūra. Statistinių duomenų analizės būdu buvo lyginami gyvūnų gausos ir jų sumedžiojimo duomenys. Tyrimams buvo panaudoti duomenys iš atskirų medžioklės plotų vienetų naudotojų medžioklėtvarkos projektų. Buvo atlikti žiemos ganyklų tyrimo darbai, nustatyta pagrindinių šakelinių pašarų sudėtis ir jų sunaudojimas žiemos ganyklose. Darbo rezultatai - Prienų rajono medžioklės plotuose gyvena 4 porakanopių rūšys: briedžiai, taurieji elniai, stirnos ir šernai. Briedžių populiacija didėja, bet jos tankis nesiekia minimalios leistinos ribos, todėl briedžių populiacijos reguliavimas šiuo metu nėra tikslingas. Tauriųjų elnių populiacija yra pakankamai stabili, tačiau minimalią tankio ribą peržengė tik paskutinio medžioklės sezono metu, todėl jų gausos reguliuoti nereikėtų. Norint pagerinti bandos kokybę, būtų tikslinga medžioti tik selekcinius patinus. Stirnų populiacija yra gausiausia Prienų rajone, sumedžiojimui padidėjus du kartus, gausos sumažėjimo nepastebėta. Populiacijos tankis artėja prie maksimalaus leistino, todėl tikslinga stirnų gausą reguliuoti intensyviau. Šernų populiacija yra antra pagal gausą Prienų rajone ir tolygiai didėja, nors sumedžiojimas taip pat yra didinamas. Vidutinis populiacijos tankis du kartus viršina maksimalias leistinas normas, todėl yra juntama žala daroma žemės ūkio kultūroms. Patartina šernų gausą reguliuoti intensyviau, stengiantis apsaugoti žemės ir miškų ūkio kultūras. Iš smulkiosios faunos problematiškiausia yra bebrų populiacija. Daugelis bebraviečių yra neperspektyvios, jose gyvenantys bebrai daro žalą miško ir žemės ūkio kultūroms. Todėl bebrų populiaciją reikėtų intensyviau reguliuoti.
In work is investigated structure of game animals populations, in Prienai region. Object of work- game animals populations, which are living in Prienai region. Aim of work- to investigate structure and it changes of game animals populations in Prienai region. Method of work- The hunting and plenty information of animals are taken from Environment department oficials accounts and accounts of individual users of hunting area. Deering animals control registration is done too. Are established their status of population, general density, winter pasture density, age and sex structure. are compare animals plenty with their hunting information of statistics information analysis method. Information for analysis was used individual users of hunting area of hunting method projects. Winter pasture analysis work was done, are established structure of general twig fodder and it using in winter pasture. Results of work- In hunting area of Prienai region lives 4 kinds of pairhoofed game animals: elks, deers, roes and wild boars. Elks population is increasing, but it density is not reached minimum of allowable, therefore control of elks population is not expedient. Deer population is enough stable, but excced density limit only last hunting season that is why their planty don’t need to control. To have better herd quality, expedient to hunt only selection male. The population of roes are most aplenty in Prienai region, although hunting increase two times, degression of plenty is unsighted. The density of population to draw to maximum of allowable that is why roes population is expedient to control more intensive. The population of wild boars is second by plenty in Prienai region, and it increase gradually. Although hunting is increased too. Average density of population topped maximum allowable standard two times, therefore is perceived damage has done of agricultural. Advisable plenty of wild boars to control more intensive, trying to save agricultural and forestry. Beavers population is most complicated of small fauna. Most beavers place are not promising, there living beavers do for agricultural and forestry. Therefore population of beavers is expedient to control more intensive.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114068
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

224
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.