Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113967
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kučinskaitė-Varatinskienė, Jurgita
Title: AB "Rokiškio sūris" kokybės vadybos sistemos tobulinimas
Other Title: Improvement of the Quality Management System in SC “Rokiškio sūris“
Extent: 93 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: Kokybė;kokybės vadybos sistema;kokybės valdymas;ISO standartai.;quality;quality management system;quality control;ISO standards.
Abstract: Tyrimo objektas – AB „Rokiškio sūris“. Tyrimo dalykas - AB „Rokiškio sūris“ produktų kokybės vadybos sistema. Tyrimo tikslas – suformuoti kokybės vadybos sistemos tobulinimo priemones. Tyrimo uždaviniai: • išanalizuoti kokybės vadybos sistemos esmę ir jos įdiegimo svarbą įmonei produktų kokybei užtikrinti; • išsiaiškinti galimybes ir sąlygas nuolatiniam produktų kokybės gerinimui; • parengti AB „Rokiškio sūris“ produktų kokybės užtikrinimo sistemos tyrimo metodiką; • išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ taikomą produktų kokybės vadybos sistemą bei jų saugos užtikrinimo būdus; • nustatyti AB „Rokiškio sūris“ produktų kokybės vadybos sistemos tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, anketinė apklausa, duomenų grupavimas, grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: • pirmajame darbo skyriuje išnagrinėta produkto kokybės bei kokybės vadybos sistemos samprata ir esmė, produktų saugos užtikrinimo sistema bei produktų kokybės vadybos sistemos tobulinimo galimybės; • antrajame skyriuje išnagrinėta AB „Rokiškio sūris“ charakteristika ir parengta metodika šios įmonės darbuotojų bei įmonės gaminamo fermentinio sūrio vartotojų anketinė apklausa; • trečiajame darbo skyriuje įvertinti atlikto tyrimo rezultatai ir pasiūlyti kokybės vadybos sistemos tobulinimo priemonės. Išvados. Vadovaujantis atlikto tyrimo duomenimis siūloma AB „Rokiškio sūris“ integruoti ISO 9004:2001 standarto reikalavimus į jau įdiegtą bendrovėje kokybės vadybos sistemą. Toks sistemos patobulinimas leistų bendrovei pademonstruoti savo gebėjimus nuolat tobulėti, teikti rinkai tik kokybiškus ir saugius produktus.
Research object – SC “Rokiškio sūris“. Research subject – development of production quality management system in SC “Rokiškio sūris”. Research aim – to offer the improvement techniques of the quality management system. Objectives: • to analyse an essence of the quality management system and its importance to the company to guarantee the qualitative production; • to identify the potentials and forms of constant production quality improvement; • to work out the study techniques in SC “Rokiškio sūris“ that guarantee production quality; • to analyse production quality management system and their safeguard guarantee methods. • to identify the progressive possibilities of production quality management system in SC “Rokiškio sūris“. Research methods: analysis and synthesis of scientific sources, questionnaires, generalization of data, representing by a graph. Results of study: • in the first part of work was analysed the essence of production quality and the quality management system, the guarantee system of production safeguard; the progressive possibilities of production quality management system; • in the second part of work were features of SC “Rokiškio sūris“ analysed and questionnaires to the employees and consumers of cheese made in this company were drawn up; • in the third part of work results of study were estimated and the improvement techniques of the quality management system were offered. Conclusion. According to the study material to the SC “Rokiškio sūris” was offered to integrate ISO 9004:2001 standard into the already established quality management system. The company could demonstrate its ability constantly improve, provide market with the qualitative and safe production.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113967
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

69
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.