Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113955
Publication type
master thesis
Author
Jagelavičius, Žydrūnas
Title
Ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodikos tobulinimas palyginamumo požiūriu
Other Title
Improvement of Methodics of Evaluation of Farmer’s Farm Financial Situation and Results from the Comparability Point of View
Extent
79 p.
Date Issued
25 May 2009
Abstract
Tyrimo objektas – ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimas. Darbo tikslas – sudaryti ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodiką, grindžiamą palyginamumo principu. Tyrimo tikslui pasiekti darbe numatoma išspręsti šiuos uždavinius: 1. atskleisti finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodikos esmę; 2. identifikuoti žemės ūkio produkcijos gamybos ir apskaitos specifikos veiksnius, sąlygojančius atskiros finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodikos ūkiui poreikį; 3. atlikti identifikuotų veiksnių sąlygojamas ūkio apskaitos ir santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimo metodikos korekcijas, grindžiamas palyginamumo principu; 4. sudaryti ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodiką, grindžiamą turinio svarbos prieš formą ir palyginamumo principais; 5. empiriškai patikrinti sudarytą finansinės analizės metodiką panaudojant ūkio finansinės atskaitomybės duomenis. Tyrimo metodai: teisinės, ekonominės ir mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė ir sintezė, prognozinės ūkio finansinės atskaitomybės panaudojimas, santykinių pokyčių skaičiavimas, apskaičiuotų statistinių dydžių sisteminimas (lentelių sudarymas), palyginamoji finansinių rodiklių analizė, gautų rezultatų apibendrinimas ir išvadų formulavimas. Tyrimo rezultatai: • pirmoje darbo dalyje atskleista finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodikos esmė, kuri apibrėžta kaip taisyklių, reikalavimų, metodų ir būdų visuma finansinei informacijai apie ūkio subjektą pateikti, siekiant patenkinti šios informacijos vartotojų poreikius bei akcentuota palyginamumo principo įgyvendinimo, kaip galimybės atlikti finansinę analizę sudarymo, svarba. Taip pat šioje dalyje nustatyti veiksniai, sąlygojantys specifinės finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodikos ūkiui poreikį. Šie veiksniai yra: finansinis rėmimas, produkcijos gamybos sezoniškumas bei ūkio ir įmonės finansinių atskaitomybių skirtumai; • antroje dalyje, atsižvelgiant į palyginamumo principą, koreguota ūkio dotacijų, susijusių su pajamomis, panaudojimo apskaita ir šių dotacijų pateikimo ūkio pelno (nuostolių) ataskaitoje būdas bei ūkio dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimo apskaita, nustatyti optimalūs augalininkystės ūkio finansiniai metai. Remiantis tuo pačiu principu, į ūkio santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimo metodiką įtrauktos dotacijos, susijusios su pajamomis bei išvesta ūkio santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimo metodika, siekiant ūkio rodiklius padaryti palyginamais su įmonės finansiniais rodikliais. Iš išvardintų ūkio apskaitos ir santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimo metodikos korekcijų sudaryta ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodika, grindžiama turinio svarbos prieš formą principu; • trečioje darbo dalyje, naudojant D. Tonienės ūkio finansinę atskaitomybę, apskaičiuoti skirtumai tarp ūkio finansinių rodiklių, atsirandantys dėl skirtingų metodikų (autoriaus sudarytos ir egzistuojančios) ūkio finansinei būklei ir rezultatams įvertinti pritaikymo; • darbe teoriniame ir praktiniame lygmenyje pagrįsta, kad sudarytą ūkininko ūkio finansinės būklės ir rezultatų vertinimo metodiką taikyti yra tikslinga. Taikant šią metodiką neiškraipomi ūkio finansiniai rodikliai, atskleidžiamas teisingas ūkio finansinės būklės ir rezultatų vaizdas bei ūkio finansiniai rodikliai tampa palyginami su kitų ūkio subjektų rodikliais. Sudaryta metodika gali pasinaudoti ūkininkai, kredito institucijos ir valstybinės institucijos, reglamentuojančios teisės aktus bei atliekančios tarpinių ir įgyvendinančių institucijų funkcijas žemės ūkio sektoriuje.
Research object – the evaluation of farmer’s farm financial state and results. Research aim – to compose the methodics of evaluation of financial situation and results in the farmer’s farm based by the comparability principle. Objectives: 1. to disclose the essence of methodics of evaluation of financial state and results; 2. to identify the factors of specifics of agricultural production and accounting taking influence on demand of individual methodics of evaluation of financial state and results in the farm; 3. to perform the corrections in farm accounting and methodics of calculation of comparative financial indicators influenced by the identified factors and based by the comparability principle; 4. to compose the methodics of evaluation of financial situation and results in the farmer’s farm based by the content importance prior to form and the comparability principles; 5. to verify empirically the prepared methodics of financial analysis using the farm financial accountability data. Research methods: analysis and synthesis of juristic, economic and scientific literature, logical analysis and synthesis, use of farm prognostic financial accountability, calculation of comparative variation, filing of counted statistic dimensions (formation of tables), comparable analysis of financial indicators, generalization of obtained results and formulation of conclusions. Research results: • in the first part of work the essence of methodics of evaluation of financial state and results was disclosed. It defined like the whole of rules, requirements, methods and ways to present financial information about economy subject with a view to meet the requirements of information users. The importance of implementation of comparability principle like setting-up a possibility to perform financial analysis was accented as well. Also in this part of work the factors taking influence on demand of specific methodics of evaluation of financial state and results in the farm were established. These factors are: financial sponsorship, seasonality of production and the differences between farm and company financial accountabilities; • in the second part considering to comparability principle the accounting of use of subsidies related to revenue and to assets in the farm was corrected as well as the way of revenue subsidies presentation in farm profit (loss) statement was changed and the optimal financial year of growers farm was set. In accordance with the same principle the revenue subsidies were included into methodics of calculation of farm comparative financial indicators and the methodics of calculation of farm comparative financial indicators was deduced with a view to make farm and company financial indicators comparable. From the enumerated corrections in farm accounting and methodics of calculation of comparative financial indicators the methodics of evaluation of farmer’s farm financial situation and results was composed. This methodics is based by the content importance prior to form principle; • in the third part of work the differences between farm financial indicators arising from distinct methodics (composed by the author and existent) appliance to evaluate the farm financial state and results were calculated by using D. Tonienė’s farm financial accountability; • it is reasoned in this work at theoretical and practical level the application of composed methodics of evaluation of farmer’s farm financial situation and results is purposive. Farm financial indicators are not being perverted and true view of farm financial state and results is being unclosed as well as farm financial indicators are becoming comparable with other economy subject’s indicators by applying this methodics. The composed methodics can be used by farmers, creditors and state institutions regulating the rules of law also performing the functions of transitional and translational institutions in agricultural sector.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)