Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113954
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jackūnaitė, Dovilė
Title: Maisto produktų kokybės ir saugumo valdymas UAB “Norvelita”
Other Title: Food quality and safety management UAB „Norvelita”
Extent: 57 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: Produktų kokybė;produktų sauga;vartotojų pasirinkimo kriterijai;kokybės ir saugos valdymas;Product quality;product safety;consumer choice criteria;the quality and safety management
Abstract: Tyrimo objektas – UAB „Norvelita“žuvies produktų kokybė. Tyrimo dalykas – UAB „Norvelita“ žuvies produktų kokybės ir saugumo valdymas. Tyrimo tikslas – parengti siūlymus UAB „Norvelita“ žuvies produktų kokybės ir saugumo valdymo sistemai tobulinti. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti maisto produktų kokybės rodiklius. 2) nustatyti veiksnius, lemiančius maisto produktų kokybę ir konkurencingumą. 3) išnagrinėti maisto produktų saugumo valdymo funkcijas. 4) parengti UAB „Norvelita“ žuvies produktų kokybės ir saugumo valdymo tyrimo metodiką. 5) įvertinti UAB „Norvelita“ produktų kokybę ir saugą. 6) parengti siūlymus UAB „Norvelita“ produkcijos kokybei ir saugumui gerinti. Tyrimo metodai: Tiriant ir analizuojant UAB „Norvelita“ veiklą naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir statistinių dokumentų analizė ir sintezė, anketinė apklausa; statistinei informacijai doroti ir sisteminti naudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmame skyriuje aptariama maisto produktų kokybės ir saugumo valdymas teoriniu aspektu. • Antrame skyriuje pateikta UAB ”Norvelita” charakteristika ir žuvies produktų kokybės ir saugumo valdymo tyrimų metodika. • Trečiame skyriuje pateiktos žuvies produktų kokybės ir saugumo valdymo tobulinimo galimybės UAB ”Norvelita”. Išvados: Siekiant pagerinti UAB ”Norvelita” produktų kokybę ir užtikrinti visos gamybos grandinės etapų saugą rekomenduojama įmonei įdiegti ISO 22000:2005 standartą. Įdiegta ir veikianti pagal ISO 22000:2005 maisto saugos valdymo sistema UAB „Norvelita“ būtų efektyvus būdas valdyti visą tiekimo grandinę – nuo žaliavų iki klientui pristatomų produktų. Visų gamybos ir logistikos procesų metu būtų užtikrinama žuvies produktų saugumas.
Research object – UAB „Norvelita” the quality of fish products. Research subject – UAB „Norvelita” fish products quality and safety management. Research aim – prepare proposals to UAB „Norvelita” fish products quality and safety management system to improve. Research objectives: 1) analyze food quality indicators. 2) determine the factors that determine food quality and competitiveness. 3) to examine food safety management functions. 4) to UAB „Norvelita” fish products quality and safety management of the study's methodology. 5) assess the UAB „Norvelita” product quality and safety. 6) prepare proposals for the products quality and improve security. Research methods: Investigation and analysis of UAB „Norvelita” overall activities in the use of methods of research - the scientific literature, and statistical analysis and synthesis of documents, questionnaire survey, statistical information processing and systematization of the use of clustering, for comparison, and graphical display techniques. Research results: • The first part deals with food quality and safety management of the theoretical aspect. • The second part of the UAB „Norvelita” characteristic and fish product quality and safety management of research methodology. • The third part of the fish product quality and safety management to improve access UAB „Norvelita”. Conclusions: To improve the UAB „Norvelita” quality of products and ensure that all stages of the production chain safety recommended the company to install the ISO 22000:2005 standard. Installed and functioning according to the ISO 22000:2005 food safety management system of UAB „Norvelita” would be an effective way to manage the entire supply chain - from raw materials to customer delivery. All production and logistics processes to ensure the safety of fish products.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113954
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 1, 2021

Download(s)

50
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.