Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113885
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stulpinienė, Vaida
Title: Kapitalo struktūros formavimo Lietuvos įmonėse tyrimai
Other Title: Research of Capital Structure Formation in Lithuanian Companies
Extent: 55 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: kapitalo struktūra;finansinis svertas;egzogeniniai veiksniai;capital structure;financial leverage;exogenous rate
Abstract: Tyrimo objektas - kapitalo struktūros formavimas ir jį sąlygojantys egzogeniniai veiksniai. Darbo tikslas – nustatyti šalies egzogeninių veiksnių įtaką Lietuvos įmonių kapitalo struktūros formavimo sprendimams. Uždaviniai:  pateikti įmonių kapitalo struktūros formavimo teorijų ir modelių raidą bei jų skirtumus ir identifikuoti veiksnius sąlygojančius kapitalo struktūros formavimo sprendimus;  sudaryti metodiką, kuri padėtų įvertinti egzogeninių veiksnių įtaką Lietuvos įmonių kapitalo struktūros formavimo sprendimams;  nustatyti egzogeninių veiksnių įtaką kapitalo struktūros formavimo spendimams Lietuvos įmonėse. Tyrimo metodai. Įmonių kapitalo struktūros formavimo teorijų raida ir skirtumai nustatyti loginės analizės, sintezės būdu ir palyginimo metodais. Kapitalo struktūros formavimo tyrimų metodika buvo sudaroma naudojantis tyrimų metodologijos bei duomenų šaltinių analize, ekonometrikos metodais ir modeliais. Egzogeninių veiksnių įtakos kapitalo struktūrai nustatymui pasitelkta statistikos programos STATISTICA regresijos modelis Multiple Regression Analysis, sudaryti vienmatės ir daugiamatės regresijos modeliai, atlikta koreliacinė analizė, multikolearumui nustatyti naudotas tolerancijos rodiklis. Tendencijų tyrimui naudota statistinė funkcija TREND. Darbo autorės pasiūlytas regresijos modelis skirtas įvertinti egzogeninių veiksnių įtaką kapitalo struktūrai Lietuvos įmonėse. Analizuoti egzogeniniai veiksniai, kurių įtaka įmonių kapitalo struktūros formavimo sprendimams gali būti reikšminga: bendrasis vidaus produktas (BVP), infliacija, palūkanų norma likvidumo paskoloms bei tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje (TUI). Tirta kapitalo struktūros priklausomybė nuo nepriklausomų kintamųjų reikšmių ankstesniais laikotarpiais, kadangi įmonių viduje priimami finansų valdymo sprendimai paprastai yra atsakas į pasikeitusias ekonomines sąlygas. Šalies įmonių kapitalo struktūrą 95,2 proc. įtakoja prieš tris ketvirčius buvusių palūkanų normos likvidumo paskoloms, TUI ir BVP rodikliai Lietuvoje.
The object of research – capital structure formation and determinants. The research aim – to determine exogenous rate influence to capital structure formation in Lithuanian companies. The objectives:  to find out the problems of capital structure formation, to present the main theory and models of capital structure and determinate significant factors;  to create the methodology of investigation of evaluation of capital structure formation decisions in Lithuanian companies;  to determine exogenous rate influence to the capital structure. Research methods. The evolution of capital structure formation and differences between capital structure theory and models were identify by logic analysis, synthesis and comparison methods. The research methodology of capital structure formation was made by using research methodology and data analysis, econometrics methods and models. The influence of exogenous factor to the capital structure was tested by STATISTICA model Multiple Regression Analysis. The statistical function TREND was used to determine the capital structure forecast. The regression model, suggested by author, to estimate the influence exogenous factors to capital structure in Lithuanian companies. Author analyzed exogenous factors: gross domestic product, inflation, interest rate and foreign direct investment in Lithuania. Author analyzed the dependence of capital structure on independent variables value of previous quarter, because the decision of finance management of company is response in changed economic conditions. Lithuanian companies capital structure influence of 95,2 percents by the 3 last quarters interest rate, foreign direct investment in Lithuania and gross domestic product.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113885
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

46
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.