Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113864
Publication type
master thesis
Author
Vaškys, Pranas
Title
Nemuno vagos priežiūra ir reguliavimas saugomose teritorijose
Other Title
Maintenance And Regulation Of The Nemunas River Bed In Protected Areas
Extent
61 p.
Date Issued
14 January 2009
Abstract
Šiame darbe nagrinėjamas 3 km ilgio Nemuno vandens kelio ruožas Šilutės rajone ir tiriami įvairūs upės vagos reguliavimo variantai. Pasirinktas Nemuno ruožas Šilutės rajone ties Leitės žiotimis pasižymi sudėtingomis sąlygomis vaginių procesų atžvilgiu. Tai tipiškas, be įprastinių, daugybės antropogeninių veiksnių formuojamas ruožas. Kita vertus, tai labai svarbus ruožas landšafto – gamtosaugos, rekreacijos, kultūros, ekonomikos ir kitais požiūriais, todėl šios Nemuno atkarpos tyrimai turi neabejotiną mokslinę svarbą ir praktinę naudą. Pagrindinis šio darbo tikslas- išanalizuoti ir įvertinti Nemuno vagos priežiūros ir reguliavimo galimybes saugomose teritorijose. Tam buvo panaudoti skaitmeniniai Nemuno dugno reljefo ir dvimačiai hidrodinamikos modeliai. Ruožo modeliavimas buvo atliekamas programomis ArcView ir Danijos Hidraulikos institute (DHI) sukurtu hidrodinamikos modeliavimo programų paketu MIKE 21 HD. Hidrodinamikos modelis suderintas pagal nagrinėjamo ruožo projektinius vandens lygius ir debitus. Analizuojama vagos reguliavimo įtaka upės pralaidumui (debitams) įvairiomis hidrologinėmis sąlygomis. Buvo išnagrinėti įvairūs nagrinėjamo upės ruožo vagos reguliavimo variantai: vagos krantų ištiesinimas ir laivakelio pagilinus nuo 1,5 iki 2,5 m garantinio gylio. Analizuojant modeliavimo rezultatus įvertintos Nemuno vagos priežiūros ir reguliavimo galimybės atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.
In this work researching 3 km length the Nemunas river waterway in Šilutės district and searching various variants of the riverbed. This Nemunas river waterway in Šilutės district beside the Leitė river mouth has complicated situation of the river bed process. This is typical, without odd, the strip formed with many anthropogenic factors. In other way, this is very essential strip of landscape – ecology, recreation, cultural, economical and in other aspects, wherefore this research of channel section of the Nemunas river has undoubted scientific and practical substantiality. The main purpose of this paper is to analyse and evaluate the possibilities to maintain and regulate the Nemunas river bed in the protected areas. The digital models of the relief of the Nemunas bed and the two-dimensional models of hydrodynamics have been used for this purpose. Modelling of the section has been made by using the application ArcView and the software package for hydrodynamics modelling developed by the Danish Hydraulic Institute (DHI), i.e. MIKE 21 HD. The model of hydrodynamics is matched for the designed water levels and yields of the section under examination. The influence of levelling the shores of the bed in the section under examination, deepening the channel from 1.5 up to 2.5 m of the depth guaranteed and has been analyzed. While analysing the results of modelling, the possibilities of maintenance and regulation of the Nemunas river bed have been evaluated, taking into consideration the applicable legislation.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)